All for Joomla All for Webmasters

Zagrożenie powodziowe nie będzie odwzorowane w planach

Podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy pod Ustawą oznacza między innymi, że samorządy nie będą musiały dostosowywać planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożenia powodziowego.

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku.

Projekt wpłynął 7 grudnia 2015 r. do laski marszałkowskiej. Ustawa została uchwalona w ekspresowym tempie i już 16 grudnia została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Zapisy ust. 5 i 6 artykułu 88f otrzymały nowe brzmienie (treść poniżej) zgodnie z którym podczas tworzenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy uwzględnienie przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią będzie jedynie fakultatywne.

 

Przepisy przejściowe nakazują stosowanie przepisów w nowym brzmieniu, a więc nieobowiązkowego stosowania się do map dla przygotowywanych projektów studiów, planów i oczekujących na wydanie decyzji.

5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, można uwzględniać w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

6. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego, w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, można uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów.”

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przekazane zostały samorządom nastąpiło w kwietniu. Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo wodne oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Ich przygotowanie wymusiła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007 roku. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami granice obszarów zawarte w mapach uwzględnić należy w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zapisy proponowane przez rząd poprzedniej kadencji wzbudzały wiele kontrowersji wśród samorządów. Nowym zapisom sprzeciwiał się między innymi Związek Miast Polskich. Samorządy niepokoiła kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dostosowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do nowych map zagrożenia powodziowego. Miasta obawiały się konsekwencji finansowych wynikających z konieczności wypłacenia ogromnych odszkodowań i zmian planów miejscowych i wprowadzenie zakazu zabudowy na rozległych terenach.

Dzięki nowej ustawie możliwe będzie zabudowywanie frontów wodnych. Zgodnie z poprzednimi zapisami stanowić mogło to problem, w szczególności w miejscowościach nadmorskich. Wprowadzenie nowelizacji przynosi jednak wiele niepokojących scenariuszy. Samorządy będą mogły wydawać pozwolenia na budowę na terenach określonych na mapach powodziowych jako zalewowe co może poskutkować wieloma decyzjami mającymi negatywne konsekwencje w przypadku powodzi.

 Publikacja za portalem URBNEWS.PL

Ustawa Prawo wodne

 

 

Początek strony