All for Joomla All for Webmasters

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów

W wyniku nowelizacji przepisy rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków zostały doprecyzowane oraz dostosowane do znowelizowanej ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Z dniem 11 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 2109). Celem nowelizacji jest w szczególności dostosowanie regulacji znowelizowanego rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.) zmienionych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897), jak również doprecyzowanie niektórych przepisów rozporządzenia w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, a także wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości w specyfikacji modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków oraz w schemacie aplikacyjnym GML danych EGiB, zawartych odpowiednio w załącznikach nr 1a oraz 4a do rozporządzenia.

 

W wyniku nowelizacji wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542, ze zm.) m.in. następujące zmiany: uchylono część przepisów, które powielają regulację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (m.in. § 2 ust. 1 pkt 5 oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia); dostosowano treść mapy ewidencyjnej do zakresu informacyjnego gromadzonego w bazie danych ewidencji gruntów i budynków; doprecyzowano treść szkiców granicznych jako załączników do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych; zmniejszono liczbę przypadków, w których istnieje obowiązek zawiadamiania przez starostę właściwych podmiotów o zmianach danych ewidencyjnych; doprecyzowano treść wypisu z rejestru gruntów, budynków lub lokali oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej; umożliwiono ujawnianie w ewidencji informacji o budynkach zgłoszonych do rozbiórki oraz informacji o wyposażeniu budynku w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy; zmodyfikowano załączniki nr 1, 1a, 2, 4a, 5a, 6, 7 i 8 do rozporządzenia.

 Informacja pochodzi z „LEX Samorząd Terytorialny”.

Sekretarz Rady ŚlOIIB

Ewa Dworska

Początek strony