All for Joomla All for Webmasters

Biała Księga Branży Drogowej

Polska branża drogowa postuluje gruntowne zmiany w polskim drogownictwie.
9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej opublikowało Białą Księgę Branży Drogowej zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Opracowanie „Białej Księgi Branży Drogowej” jest wspólną inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu oraz Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. Jest to wspólny i bardzo istotny głos środowiska drogowego działającego na co dzień na rzecz rozwoju i unowocześnienia polskiej infrastruktury
drogowej – komentuje Barbara Dzieciuchowicz, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Publikacja powstała w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie najważniejszych organizacji branżowych w Polsce, które doceniając odniesione do tej pory sukcesy, jednocześnie chcą zwrócić uwagę opinii publicznej, ile jest wciąż do zrobienia oraz z jakimi problemami zmaga się i przed jakimi wyzwaniami stoi polskie drogownictwo, tak aby sukcesywnie eliminować negatywne praktyki i jak najlepiej wykorzystać nową perspektywę finansową.

„Biała Księga Branży Drogowej” zawiera 39 kluczowych postulatów ekonomiczno-finansowych, rynkowych, prawno-administracyjnych, zawodowych oraz dotyczących zarządzania ruchem odnoszących się do najważniejszych problemów polskiego drogownictwa oraz polityki transportowej. Obejmuje postulaty zarówno ogólne dotyczące strategicznych kwestii, jak i bardziej szczegółowe, istotne dla poszczególnych środowisk. Oprócz krótkiego opisu danego problemu dokument przedstawia również rekomendacje odnośnie sposobu jego rozwiązania i pożądanego kierunku zmian.
Wśród postulatów przedstawionych w „Białej Księdze Branży Drogowej” znalazły się m.in. te dotyczące weryfikacji pod względem rzeczowym i finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 z perspektywą do 2025 r., dokończenia budowy podstawowej sieci drogowej, zasadniczej zmiany procedur przetargowych i warunków kontraktowych, zapewnienia finansowania drogownictwa, w tym dróg samorządowych po 2020 r. oraz zwiększenia środków na utrzymanie dróg krajowych i samorządowych. Dodatkowo środowisko drogowe apeluje o przeprowadzenie rzetelnej i niezależnej analizy ekonomicznej w kontekście doboru technologii w zakresie planowanych do 2020 r. inwestycji w drogi ekspresowe i autostrady w Polsce, wprowadzenie w procedurze przetargowej możliwości składania ofert w dwóch wariantach nawierzchni drogowych oraz wyeliminowanie z realizacji zamówień publicznych wykonawców-pośredników niedysponujących własnym zapleczem kadrowym i sprzętowym. Nie bez znaczenia są również postulaty związane z modyfikacją formuły „zaprojektuj i buduj” oraz powrotem do prawidłowego rozkładu ryzyk, postulaty dotyczące zrównoważenia umów o zamówienia publiczne i przywrócenia międzynarodowych procedur realizacji inwestycji FIDIC, określenia zakresu odpowiedzialności urzędu Generalnego Dyrektora GDDKiA, sposobu rozstrzygania w przyszłości sporów kontraktowych, wprowadzenia jednolitego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg krajowych, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, uporządkowania i uspójnienia przepisów technicznych w drogownictwie oraz wzmocnienia roli inżyniera. Jedną z kluczowych rekomendacji jest także powołanie zespołu lub zespołów ekspertów, z udziałem sygnatariuszy „Białej Księgi Branży Drogowej”, którzy wsparliby Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracach legislacyjnych w celu podwyższenia jakości w procesie tworzenia przepisów techniczno-budowlanych.To pierwszy tak kompleksowy dokument prezentujący kondycję polskiego drogownictwa.

„Biała Księga Branży Drogowej” zostanie przekazana w ciągu najbliższego tygodnia na ręce przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także do wiadomości wszystkich Posłów i Senatorów RP.Dokument jest do pobrania na stronie SIDiR:
http://sidir.pl/prezentacja-bialej-ksiegi-branzy-drogowej/
oraz na stronie Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni
Asfaltowych: www.pswna.pl.

Na podstawie informacji podanej w newsletterze Inżyniera Budownictwa z
dnia 01.02.2016r

Początek strony