All for Joomla All for Webmasters

Kalendarium prawne styczeń – luty 2019

 

29.01.2019

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 r. poz. 67)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. poz. 719) wprowadza regulację nakazującą właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza typu escape room, przeprowadzenie przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na dwa lata praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Takiego sprawdzenia dokonuje się z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto zgodnie z przepisami o terminie przeprowadzenia czynności sprawdzenia oraz o jego wynikach należy poinformować właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzenie nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników tego typu obiektów obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji.

 

11.02.2019

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 51)

Nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 966) ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza przez wdrożenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmie się gmina. Warunkiem otrzymania przez gminę wsparcia finansowego jest ustanowienie przez radę gminy, w drodze uchwały, gminnego programu niskoemisyjnego. Zgodnie z określonymi w ustawie wymogami realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych musi objąć nie mniej niż 2% i nie więcej niż 12% łącznej liczby budynków jednorodzinnych na obszarze gminy (z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000). Ponadto wymiana lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych bądź systemów podgrzewających wodę musi nastąpić w nie mniej niż 80% wskazanych wyżej budynków, a zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, powinno wynosić nie mniej niż 50% energii finalnej. Przepisy ustawy zobowiązują także gminę do zabezpieczenia w swoim budżecie środków, których suma będzie stanowić 30% kosztów realizacji programu (w przypadku miast powyżej 100 000 mieszkańców udział gminy musi wynosić powyżej 30%). Przedsięwzięcia niskoemisyjne zawarte w gminnym programie niskoemisyjnym będą współfinansowane ze środków Funduszu na podstawie porozumienia zawieranego przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą, porozumienie ma być zawierane na okres nie dłuższy niż trzy lata. Przepisy określają listę przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych programem oraz wskazują, jakie warunki musi spełniać osoba będąca beneficjentem programu. Przede wszystkim beneficjent musi być właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego i faktycznie w nim zamieszkiwać. Ponadto wymagane jest posiadanie odpowiednio niskich dochodów, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Przedsięwzięcie niskoemisyjne będzie realizowane na podstawie umowy zawartej między gminą a beneficjentem. Rada gminy określi, w drodze uchwały, regulamin realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, obejmujący szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć. W regulaminie tym możliwe będzie wskazanie dodatkowych warunków koniecznych do spełnienia przez beneficjenta. Rada gminy będzie mogła także określić, w drodze uchwały, sposób i warunki wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokość tego wkładu, nie większą jednak niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ustawa nowelizacyjna wprowadza zmianę m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), która polega na zwolnieniu z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowych obejmujących gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa. Tego rodzaju inwestycja wymagać będzie zgłoszenia.

 

21.02.2019

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz.U. z 2019 r. poz. 227)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) i określa zakres wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne. Określone w akcie prawnym parametry mają na celu dokonanie oceny wpływu zagospodarowania terenu zagrożonego powodzią na potencjalne zagrożenia podczas przejścia fali powodziowej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia pozwolenie wodnoprawne może wskazywać warunki dotyczące lokalizacji obiektu budowlanego na działce budowlanej w zakresie dostosowania usytuowania względem kierunku przepływu wody powodziowej. Pozwolenie może także określać rozwiązania architektoniczno-budowlane i materiałowe, w tym dotyczące dostosowania konstrukcji obiektu budowlanego do wyporu w czasie zalania wodami powodziowymi oraz naporu wody i kry, a ponadto może wskazywać liczbę kondygnacji oraz wysokość usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji nad poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%. Oprócz tego zawarty w rozporządzeniu katalog wymagań uwzględnia kwestie dotyczące powiązania obiektu budowlanego z gruntem oraz usytuowania urządzeń budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym oraz zastosowanych w nich rozwiązań techniczno-materiałowych.

 

 

Aneta Malan-Wijata

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,kalendarium_-_styczen__luty,11642

Początek strony