All for Joomla All for Webmasters

Kalendarium prawne luty – marzec 2019

12.02.2019

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

23.02.2019

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania (Dz.U. z 2019 r. poz. 244)

Rozporządzenie, wypełniając delegację ustawową zawartą w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), określa zakres wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które może zawierać wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja uzgadniająca projekty aktów z zakresu planowania przestrzennego, takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w decyzji uzgadniającej planowaną zabudowę na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią będzie można wskazać sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym najniższej kondyg­nacji, w zależności od stopnia zagrożenia powodziowego na danym obszarze, oraz usytuowanie obiektów budowlanych na działkach względem kierunku przepływu wód powodziowych. Decyzja uzgodnieniowa może także określać przeznaczenie lub sposób kształtowania zabudowy w zakresie kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości i liczby kondygnacji, a ponadto może wskazywać dobór rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych w zakresie konstrukcji obiektu budowlanego. Ponadto zawarty w rozporządzeniu katalog wymagań uwzględnia kwestie dotyczące sposobu posadowienia obiektów budowlanych, określenia wysokości usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji obiektu budowlanego nad poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% oraz sposobu usytuowania otworów okiennych i drzwiowych w obiekcie budowlanym, w tym rozwiązań zabezpieczających przed przedostaniem się wód powodziowych do wnętrza obiektu budowlanego. Akt prawny zawiera również wykaz wymagań dla planowanego zagospodarowania terenów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi terenu. W myśl tych regulacji uzgodnieniu podlega materia dotycząca kształtowania zieleni, rodzajów i usytuowania ogrodzeń oraz obiektów małej infrastruktury, uwarunkowań dotyczących infrastruktury technicznej planowanych obiektów budowlanych, intensywności zabudowy, ukształtowania terenu, udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej.

12.03.2019

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2019 r. poz. 363)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. poz. 1690), które wprowadziło do polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe o mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie obowiązującego systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Istotną zmianą jest objęcie zakresem rozporządzenia także kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę niedrzewną. Ponadto ograniczono zakres rozporządzenia do wprowadzania kotłów do obrotu (dotychczas regulacja dotyczyła także wprowadzania do użytkowania).

15.03.2019

weszło w życie

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 394)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) i określa szczegółowy zakres i metodologię sporządzania audytu krajobrazowego, czyli dokumentu sporządzanego dla obszaru województwa, który identyfikuje krajobrazy występujące na całym jego obszarze, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości.

 

Początek strony