All for Joomla All for Webmasters

Kalendarium prawne grudzień 2018– styczeń 2019

 

11.12.2018

Weszło w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2298)

Rozporządzenie zawiera wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2018 r., w których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1345).

 

21.12.2018

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

01.01.2019

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489)

Rozporządzenie zawiera wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które można odliczyć od podatku dochodowego w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Ulga została wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246). Rozporządzenie określa 15 rodzajów materiałów budowlanych i urządzeń oraz 16 rodzajów usług. W wykazie znajdują się m.in. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, kotły gazowe, olejowe i na paliwo stałe, spełniające wymagania unijne, zbiorniki na gaz i olej, przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, pompy ciepła i kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne.

 

weszła w życie

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348)

Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wprowadzając do niej zmianę polegającą na nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności wydawanej przez starostę decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii, m.in. gazociągu, wodociągu czy linii energetycznej, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, nie wyraża na to zgody. Dotychczas starosta mógł nadać takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, nie miał jednak takiego obowiązku.

 

weszła w życie

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2518)

Istotną zmianą w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.) jest wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Zaświadczenia będą wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Jednym z warunków przedłużenia ważności takiego zaświadczenia ma być wykonywanie czynności w nim określonych przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie wzajemne uznawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych przez właściwe jednostki dozoru technicznego (tj. Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny), co wyeliminuje konieczność powtórnego uzyskiwania uprawnień, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący posiada już takie uprawnienia, lecz wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego. Do innych ważnych zmian należy zaliczyć wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej oraz dodanie definicji pojęć: „modernizacja”, „naprawa” i „konserwacja”.

 

 

Aneta Malan-Wijata

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,kalendarium_-_pazdziernik-styczen,11470

Początek strony