All for Joomla All for Webmasters

Czekają nas zmiany w Ustawie o samorządach

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kontynuuje prace legislacyjne nad projektem ustawy o architektach i inżynierach budownictwa.

Nowa ustawa będzie regulować, wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, prawa i obowiązki członków tych samorządów, a także odpowiedzialność dyscyplinarną. Będzie także określać zakres uprawnień budowlanych - co będzie stanowić wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r.

Taką zapowiedź złożył wiceminister Artur Soboń podczas siedemnastego okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 20 kwietnia 2018 r. w Lublinie. Wiceminister dziękował za aktywny udział przedstawicieli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w dotychczasowych pracach nad projektowaną ustawą i za opinie, które służą doprecyzowaniu regulacji prawnych. Przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny utracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw a więc 12 lutego 2019 r. Dlatego konieczne jest sprawne przeprowadzenie podjętych prac, tak aby uniknąć trudności w nadawaniu nowych uprawnień budowlanych przez samorządy zawodowe.

"Liczę na Państwa aktywny udział w przygotowywaniu projektowanych przepisów. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu przez swoich członków, dlatego jego głos jest tak ważny" – mówił wiceminister Artur Soboń.

Praca inżyniera budownictwa jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji. Standardy zawodowe zawodu inżyniera budownictwa zostały zapisane w Kodeksie Zasad Etyki Zawodowej i obowiązują wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kodeks stanowi, że celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego. W swojej działalności członek izby winien kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej.

Źródło: http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/nowa-ustawa-o-architektach-i-inzynierach-budownictwa-okresli-zakres-uprawnien-budowlanych/

Początek strony