All for Joomla All for Webmasters

KALENDARIUM PRAWNE – MARZEC 2018

 

7.03.2018

został wydany

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący prawa ochrony środowiska, sygn. akt K 2/17 (Dz.U. z 2018 r. poz. 534)

 

Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich badał zgodność z Konstytucją RP art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Przepis ten określa termin, jaki przysługuje właścicielom nieruchomości (użytkownikom wieczystym, osobom posiadającym prawo rzeczowe do nieruchomości) na zgłaszanie roszczeń, jeżeli ze względu na ochronę środowiska korzystanie z nieruchomości lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. W takich przypadkach przysługuje roszczenie o wykup nieruchomości lub jej części albo roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę. Zgodnie z obowiązującym prawem ze stosownym roszczeniem można wystąpić w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Podważając konstytucyjność przepisu art. 129 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska Rzecznik argumentował, że przewidziany w zaskarżonym przepisie krótki termin na zgłoszenie roszczeń rodzi poważne wątpliwości co do realności tych roszczeń, ponieważ w wielu przypadkach roszczenia te mogą wygasnąć, zanim uprawnieni uświadomią sobie ich istnienie. Informacje o wprowadzanych ograniczeniach dotyczących sposobu korzystania z nieruchomości oraz informacje o dostępnych roszczeniach i zawitym terminie ich zgłaszania nie są indywi­dualnie komunikowane uprawnionym. Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku Rzecznika i stwierdził, że oceniany przepis jest niegodny z konstytucją ze względu na wprowadzenie zbyt krótkiego dwuletniego terminu zawitego na dochodzenie roszczeń przez uprawnionych.

 

Przepis ten straci moc po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

20.03.2018

ogłoszono

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 583)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

24.03.2018

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 509)

 

Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1414). W wyniku nowelizacji zmodyfikowano między innymi przepis określający kryteria wyboru operacji. Zgodnie z nową regulacją preferowane będą operacje dotyczące odcinka drogi zapewniającej bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której się znajduje budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, jeżeli budowa ta zostanie zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową, a także operacje dotyczące odcinka drogi łączącego się z drogą o wyższej kategorii bezpośrednio albo przez inny odcinek drogi niebędący przedmiotem operacji, jeśli parametry techniczne odcinka drogi objętego operacją przed jej zrealizowaniem są gorsze od parametrów technicznych odcinka drogi niebędącego przedmiotem operacji, przez który odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii, a po jej zrealizowaniu będą co najmniej takie same.

27.03.2018

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

Aneta Malan-Wijata

Wg: http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,kalendarium_-_marzec,10920

Początek strony