All for Joomla All for Webmasters

KALENDARIUM PRAWNE – LUTY, MARZEC 2018

 

22.02.2018

 

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317)

 

Ustawa określa zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie. Paliwa alternatywne w rozumieniu aktu prawnego to paliwa lub energia elektryczna stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej, w szczególności energia elektryczna, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG) lub gaz płynny (LPG). Przepisy ustawy głównie koncentrują się na materii dotyczącej budowy stacji ładownia pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania gazu ziemnego.

 

Do porządku prawnego zostały wprowadzone nowe pojęcia z zakresu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, takie jak: punkt ładowania, stacja ładowania, ogólnodostępna stacja ładowania, operator ogólnodostępnej stacji ładowania. Punktem ładowania określono urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym się wymienia lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu. Stację ładowania zdefiniowano jako urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub wolno stojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy. Stacja ładowania musi być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, powinna zawierać stanowisko postojowe oraz instalację prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego. Z kolei ogólnodostępna stacja ładowania to stacja ładowania dostępna na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i pojazdu silnikowego niebędącego pojazdem elektrycznym. Wprowadzono także pojęcie operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, który ma być podmiotem odpowiedzialnym za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Odnośnie do rozwiązań technicznych przepisy nakazują, aby stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu spełniały wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich bezpieczne użytkowanie, w tym bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych oraz dostęp do stacji ładowania dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe wymagania techniczne mają zostać uregulowane w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Energii. Inwestor planujący budowę stacji ładowania będzie mógł skierować do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi w odpowiednich przepisach. W myśl nowych regulacji budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, a także związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe muszą być zaprojektowane i wybudowane w sposób zapewniający moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW. Zasady określania mocy przyłączeniowej zostaną określone w drodze stosownego rozporządzenia Ministra Energii.

 

Ustawa wprowadza także regulacje mające na celu rozbudowę sieci punktów do tankowania gazu ziemnego. Przepisy nakładają na operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego obowiązek opracowania programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji, a następnie realizacji tego programu (dotyczy gmin z liczbą mieszkańców co najmniej 100 tys.). Obsługę stacji gazu ziemnego wykonywać będzie operator stacji gazu ziemnego wyłoniony przez operatora systemu dystrybucyjnego gazowego w drodze przetargu. Analogicznie jak w przypadku stacji ładowania operator systemu dystrybucyjnego gazowego będzie mógł wystąpić do Prezesa UDT z wnioskiem o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach.

 

Przepisy ustawy nakładają także na podmioty publiczne wiele obowiązków mających przyczynić się do rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową takiej infrastruktury ma być opracowywany, na okres nie krótszy niż pięć lat, przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T. Plan ten będzie publikowany na stronie internetowej GDDKiA. Ponadto rozwój na terenie kraju sieci bazowej infrastruktury paliw alternatywnych ma zapewnić stworzony przez ustawodawcę program określający minimalną liczbę punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego, które muszą powstać do końca 2020 r. na terenie poszczególnych kategorii gmin w zależności od liczby mieszkańców (dotyczy gmin powyżej 100 tys. mieszkańców). Jeżeli wyznaczone w ustawie cele dotyczące punktów ładowania nie zostaną osiągnięte, to na podstawie przygotowanego przez gminę planu budowy ogólnodostępnych punktów ładowania właściwy operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zobowiązany będzie wybudować określoną liczbę stacji. Osiągnięcie celów ustawy mają zapewnić również takie rozwiązania, jak odpowiedni

udział pojazdów elektrycznych we flocie naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (co najmniej 50%) i jednostek samorządu terytorialnego (co najmniej 30%), zwiększenie udziału autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej (co najmniej 30%), umożliwienie samorządom gminnym wprowadzania stref czystego transportu. Poza tym ustawa powołuje do życia Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych – publiczny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym, który będzie zawierał informacje dotyczące m.in. lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego i aktualnych cen paliw alternatywnych.

 

Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzono zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Polegają one na zwolnieniu z obowiązku pozwolenia na budowę budowy stacji ładowania oraz punktów ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Budowa stacji ładowania będzie wymagała zgłoszenia budowy (art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego) albo sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego). Ponadto stacje ładowania będą podlegały, po ich wybudowaniu, obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jej położenie na gruncie.

22.02.2018

 

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 404)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

23.02.2018

 

weszła w życie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 433)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

27.02.2018

 

ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 433)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

1.03.2018

 

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 442)

 

Rozporządzenie określa aktualny przebieg dróg krajowych w Polsce. Straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz.U. poz. 941 z późn. zm.).

 

Początek strony