All for Joomla All for Webmasters

KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY - TEZY

KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO   KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY - TEZY

PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO
ZA OKRES OD PAŹDZIERNIKA 2012 DO LIPCA 2013

 

KODEKS URBANISTYCZNO - BUDOWLANY

 

TEZY

 

 

 

Projekt roboczy - do dalszych prac
wersja 1 z dnia 10 lipca 2013 r.

 

W poprzednim INFORMATORZE zamieściliśmy notkę o pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. W bieżącym numerze zamieszczamy szerszą informację o pracach tej komisji. Przypominamy, że istnieje możliwość śledzenia prac komisji na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: www.transport.gov.pl oraz wnosić uwagi i opinie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

KKPB została powołana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 856).

Skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego:

1.       Prof. Zygmunt Niewiadomski - Przewodniczący Komisji

2.       Janusz Żbik - Wiceprzewodniczący Komisji

3.       Krzysztof Antczak - Sekretarz Komisji oraz członkowie:

4.       Prof. Tomasz Bąkowski

5.       Dr Andrzej Bratkowski

6.       Joanna Demediuk - ( od 09 stycznia 2013r.) Anna Kubik

7.       Robert Dziwiński

8.       Maciej Lisicki

9.       Dr Piotr Otawski

10.   Prof. Marek Szewczyk

11.   Ryszard Trykosko

12.   Łukasz Złakowski

Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego.

Prace Komisji zostały podzielone na cztery główne segmenty dotyczące:

1.     Analizy systemu prawnego obowiązującego w Polsce obecnie oraz w przeszłości

2.     Oceny dotychczasowych projektów zmian legislacyjnych

3.     Rozstrzygnięć stanowiących podstawę do sformułowania tez Kodeksu

4.     Prac nad sformułowaniem przepisów Kodeksu

Komisja działa zgodnie z harmonogramem przyjętym na pierwszym posiedzeniu, zaktualizowanym następnie w dniu 23 stycznia 2013 r., 3 kwietnia 2013 r.,17 kwietnia 2013 r. i 8 maja 2013 r.

Do udziału w pracach nad projektem Kodeksu Budowlanego zostały zaproszone poszczególne środowiska, zainteresowane procesem inwestycyjno-budowlanym. Komisja zwróciła się do tych środowisk o zaprezentowanie stanowiska w sprawie. Stosownie do harmonogramu prac Komisji poszczególne środowiska prezentowały swoje uwagi na 3 kolejnych posiedzeniach Komisji (styczeń - luty 2013 r.). Komisja zdecydowała, że na jej posiedzenia będą również zapraszani eksperci w zależności od ich specjalizacji zawodowej.
Komisja Kodyfikacyjna rozpoczęła prace w październiku ubiegłego roku i od tego czasu spotykała się już 19 razy, w regularnych odstępach dwutygodniowych. Szczegółowe protokoły ze wszystkich spotkań dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Jaka tematyka i zakres procesów inwestycyjnych był omawiany i dyskutowany na dotychczasowych spotkaniach Komisji Kodyfikacyjnej?            

Prace Komisji Kodyfikacyjnej rozpoczęto od omówienia i dyskusji na temat rozporządzenia Prezydenta RP o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli z 16 lutego 1928r. Na kolejnych spotkaniach analizowano wystąpienia ekspertów prezentujących obecne rozwiązania prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Anglia oraz Litwa. Dla uzyskania pełnego materiału do analizy oraz  dyskusji niezbędne było również zapoznanie się członków Komisji Kodyfikacyjnej z opracowywanymi w ubiegłych latach propozycjami zmian Prawa Budowlanego oraz innymi przepisami i aktami prawnymi powiązanymi z Prawem Budowlanym. Komisji zaprezentowano również tezy do projektu ustawy „KODEKS BUDOWLANY" opracowane pod kierownictwem profesora Zygmunta Niewiadomskiego w 2010 roku. 

W ramach prac Komisji powołano zespoły problemowe, których zadaniem jest przygotowanie założeń do Kodeksu budowlanego:

1. Model planowania przestrzennego i lokalizacja inwestycji

2. Budowa i użytkowanie obiektów budowlanych

oraz trzy zespoły między problemowe:

3. Inwestycje celu publicznego oraz inwestowanie na obszarach szczególnych 4. Ochrona wartości wysoko cenionych 5. Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie inwestycyjnym

Najczęściej powtarzające się tematy i zagadnienia poruszane w trakcie prac Komisji to zapewnienie ładu przestrzennego,  prawidłowe i bezpieczne realizowanie inwestycji z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju.  Wyszczególniono następujące elementy:          

1. Ochrona wartości wysoko cenionych
2. Specyfika inwestycji liniowych, propozycja „korytarzy przesyłowych"
3. Przedefiniowanie „celu publicznego"
4.  „Obszary specjalne": rewitalizacja terenów zdegradowanych, obszary zamknięte, obszary zalewowe, rezerwaty, parki krajobrazowe
5. Planowanie przestrzenne w gminie, nowe struktury własnościowe, scalenia i podziały nieruchomości w ramach planów miejscowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
6. Model administracji negocjacyjnej

 

Założenia Kodeksu Budowlanego na kilku kolejnych spotkaniach zostały przedstawione i przedyskutowane z przedstawicielami środowisk zawodowych związanych z procesem inwestycyjnym. Swoje stanowisko i głos w dyskusji zabrali:

- Polska Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana przez prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego oraz wiceprezesów: Zdzisława Binerowskiego i Zbigniewa Kledyńskiego,

- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa reprezentowany przez panów Wiktora Piwkowskiego oraz Zbigniewa Tyczyńskiego,

-Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNIBUD ( Barbara Reduch - Widelska) oraz

Kongres Budownictwa Polskiego (prof. Witold A. Werner,  Aleksander Krupa i Sławomir Najnigier), Polska Izba Przemysłowo Handlowa Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Business Centre Club, Pracodawcy PR, Forum Związków Zawodowych, PKPP Lewiatan, przedstawiciele miast i powiatów, organizacji geodezyjnych, firm deweloperskich, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz przedstawiciele sejmowych komisji Infrastruktury i Samorządu terytorialnego.

Dyskusja i prezentacja stanowisk trwa nadal, Kodeks Urbanistyczno-Budowlany nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. Zmiany wprowadzane na bieżąco są wynikiem wypracowania wspólnego stanowiska szerokiego gremium specjalistów i ekspertów.  W obecnym kształcie Kodeks zawiera np. zapis odnoszący się do samodzielnych funkcji w budownictwie, pierwotna propozycja wyłączenia tego zapisu z Kodeksu spotkała się z negatywnym stanowiskiem przedstawicieli PIIB oraz PZITB obecnych na spotkaniach dyskusyjnych Komisji Kodyfikacyjnej. Negatywna opinia środowisk decyzyjnych została również wzięta pod uwagę w przypadku próby zintegrowania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Proponowany obecnie zapis pozostawia dotychczasową ścieżkę postępowania podkreślając decydujące znaczenie warunków realizacji inwestycji zawartych w decyzji środowiskowej na ostateczny kształt i zawartość Projektu Budowlanego. Zrezygnowano również z propozycji zatwierdzania Projektu Budowlanego bez konieczności przedłożenia prawa władania terenem.

Komisja na bieżąco informuje o swoich pracach:  
1/ poprzez regularnie zamieszczane w Internecie Komunikaty     
2/ briefingi prasowe, organizowane w odstępach 2 - 3 miesięcznych       

Koleżanki i Koledzy,  nadal mamy wpływ na ostateczny kształt jednego z najważniejszych, tworzonych obecnie, dokumentów regulujących cały przebieg procesu budowlanego.  Wykorzystując pozycję opiniotwórczą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stowarzyszeń branżowych przedstawcie swoje opinie, swoje doświadczenia z pracy zawodowej. Zaproponujcie rozwiązania, pozwalające uprościć i skrócić procedury administracyjne.

Niezależnie od PIIB oraz innych organizacji, swoje opinie i propozycje można przekazać do Komisji na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10 lipca br. ukazał się projekt roboczy  w wersji 1 KODEKSU URBANISTYCZNO - BUDOWLANEGO (TEZY)  do dyskusji środowiskowej.

 

Ewa Dworska

Przewodnicząca Komisji Prawno-Regulaminowej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Początek strony