All for Joomla All for Webmasters

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Informacja z portalu internetowego: www.abc.com.pl z dnia 21.07.2014r

Dobiegają końca prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Obecnie trwają ponowne uzgodnienia międzyresortowe projektu (projekt był już na tym etapie w maju br., ale w związku w wprowadzoną między czasie zmianą merytoryczną niezbędne jest ponowienie uzgodnień).Rozporządzenie określi wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, do prowadzenia których są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia. Obecnie wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji regulowane są przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r., ale w związku w nowelizacją art. 148 Prawa ochrony środowiska, której dokonano ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (ustawa nie została jeszcze opublikowana, czeka na podpis prezydenta), niezbędne jest wydanie nowego aktu. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów nowe rozporządzenie wprowadzi następujące zmiany:

1. Określono zakres, częstotliwość i metodykę referencyjną prowadzenia pomiarów emisji rtęci ze źródeł spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej od 50 MW, opalanych węglem kamiennym lub brunatnym;

2. Zmieniono lub doprecyzowano niektóre postanowienia dotyczące źródeł spalania paliw;

3. Doprecyzowano przepisy mające zastosowanie do instalacji lub urządzeń spalania lub współspalania odpadów, określające możliwość zmniejszenia częstotliwości prowadzenia pomiarów okresowych niektórych substancji;

4. Doprecyzowano wymagania związane z opomiarowaniem instalacji do produkcji dwutlenku tytanu i dostosowano wymagania w tym zakresie do postanowień części 3 załącznika VIII do dyrektywy IED.

Obowiązujące do tej pory rozporządzenie z 4 listopada 2008 r. utraci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, jednak pomiary, które będą realizowane w dacie wejścia w życie aktu, będzie można zakończyć z uwzględnieniem dotychczasowych wymagań. Do 31 grudnia 2015 r. będzie również kontynuowany zakres wyłączeń stosowanych dotychczas przy ustalaniu nominalnej mocy cieplnej zespołu źródeł spalania paliw wyłączonych do wspólnego komina, decydujących o wymagalności ciągłych pomiarów wielkości emisji. Dla źródeł, dla których pozwolenie na budowę wydano przed dniem 7 stycznia 2013 r. lub dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono przed tym dniem, i źródła zostały oddane do użytkowania nie później niż w dniu 7 stycznia 2014 r. wymóg wykonywania pomiarów emisji rtęci wprowadzony zostanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:www.legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/76580/76587/76588/dokument120094.pdf

Autor publikacji: Ewa Saj

 

Początek strony