All for Joomla All for Webmasters

Bieżąca informacja o zaawansowaniu prac legislacyjnych

                                                                                                           Katowice, dn.28.07.2014r

 

Bieżąca informacja o zaawansowaniu prac legislacyjnych dotyczących:
 - Tez do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
 - Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
 - Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 

  1. Tezy do Kodeksu Urbanistyczno - Budowlany

W miesiącu czerwcu Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego opublikowała kolejny etap swoich prac w postaci podstawowej wersji Kodeku Budowlano Urbanistycznego.

Przedłożony obecnie projekt Kodeksu jest bardziej usystematyzowany i bardziej czytelny, nie pozbawiony jednak wad i czasami sprzecznych zapisów.

Przy ocenie całego dokumentu na podkreślenie zasługuje próba uporządkowania i usprawnienia realizacji inwestycji celu publicznego, od momentu wydania decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej do wprowadzenia możliwości wywłaszczeń i uzyskania zgody budowlanej. Pozytywne jest również wprowadzenie do Kodeksu korytarzy przesyłowych dla inwestycji liniowych oraz próba skrócenia procesu wydawania zgody budowlanej poprzez wprowadzenie decyzji zintegrowanej.

Obowiązek tworzenia planów miejscowych sprzyja ochronie interesów publicznych, pomaga w racjonalnym gospodarowaniu i inwestowaniu na terenie gminy.

W zakresie uporządkowania przestrzeni obszarów gminnych wydaje się być bardzo uzasadniony pokazany kierunek wydzielenia obszarów zabudowy oraz obszarów o ograniczonej zabudowie
( chronionych )  łącznie z uporządkowaniem własności poprzez obowiązkowe scalanie gruntów.

Nie przekonuje natomiast propozycja usprawnienia procesu inwestycyjnego poprzez proponowane zmiany w wydawaniu pozwoleń na budowę. Sam zamysł i kierunek są na pewno prawidłowe i bezdyskusyjne ale nowe propozycje podziału projektu budowlanego i tryb uzyskiwania „zgody budowlanej” nie jest ani przejrzysty ani przekonujący. Proponowany podział projektu budowlanego i zawartość poszczególnych jego części przeczy „sztandarowemu” postulatowi o uproszczeniu i deregulacji procedur.

Nadal w Kodeksie brak definicji wielu podstawowych pojęć występujących w akcie prawnym, typu: zgoda budowlana, projekt techniczny, etapy budowy, aktualna mapa, nieruchomość gruntowa, bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Brak również dostosowania pojęć występujących w Kodeksie i ustawie Pzp poprzez między innymi wprowadzenie pojęcia „projektu wykonawczego” i określenia wymogów prawnych jego wykonania oraz wprowadzenie pojęcia „modernizacja”.  

Bardzo dużo miejsca poświęcono w Kodeksie unormowaniu spraw zagospodarowania przestrzennego, poświęcając tej tematyce całe rozdziały. Natomiast przepisy dotyczące zasad przygotowania i realizacji inwestycji są rozrzucone po całym Kodeksie i poruszają tylko nieznaczną część zagadnień zawartych  dotychczas w Prawie budowlanym wprowadzając nową terminologię, np. inspektora nadzoru technicznego.   
Są i widoczne pozytywy, należy do nich próba wprowadzenia unormowań dotyczących stron postępowania o pozwolenie na budowę w przypadku nieustalonych stanów prawnych nieruchomości sąsiednich znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji . Wydaje się, że zapis o możliwości zawiadomienia o trwającym postępowaniu przez obwieszczenie, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, może bardzo skutecznie przyspieszyć procedury związane z uzyskaniem zgody budowlanej.

Brak jednoznacznego podejścia do modyfikowanych aktów prawnych, w tym również do Prawa Budowlanego, które zawiera na chwilę obecną wszystkie wytyczne niezbędne do właściwego przygotowania, realizowania i użytkowania obiektów, wybiórczego przenoszenia tylko części zapisów do Kodeksu urbanistyczno budowlanego budzi zaniepokojenie, ale również uniemożliwia odniesienie się do niesprecyzowanych planów ustawodawcy. Brak w Kodeksie zapisów odnoszących się do samodzielnych funkcji w budownictwie, sposobu nabywania uprawnień i zasad odpowiedzialności zawodowej przy równoczesnym pozbawieniu rzeczoznawców statusu „samodzielnej funkcji technicznej”, mimo woli nasuwa podejrzenia o chęć marginalizowania roli inżyniera w procesie budowlanym przy równoczesnym bardzo mocnym podkreśleniu jego pełnej odpowiedzialności za podjęte decyzje i przyjęte rozwiązania oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji zawodowych.

Z uwagi na stopień zaawansowania prac przy Kodeksie, niezwykle ważna dla nas wszystkich będzie w najbliższym czasie odpowiedzialna i zaangażowana postawa środowiska w dokonaniu właściwej oceny dalszych prac Komisji Kodyfikacyjnej. Te „buty” sąszyte dla nas i jeżeli będą one nas uwierać to najgłupsze co możemy zrobić – to zaakceptować ten fakt bez oporu. 

  1. Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i przepisy wykonawcze.

Ustawa z dnia 09-05-2014r przyjęta przez Sejm i Senat oraz podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, została w dniu 10.06.2014r opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 768. W zakresie dotyczącym naszego działania wchodzi w życie po 60 dniach od zamieszczenia w Dzienniku Ustaw, czyli w dniu 09.08.2014r

Najważniejsze zmiany wprowadzone Ustawą zostały przedstawione w artykule „Zmiany w przepisach prawnych” w Informatorze nr 2 /2014.

Po wprowadzeni Ustawy nadchodzi czas wdrażania zmian, które pojawiają się razem z nowymi Rozporządzeniami.

W miesiącu lipcu do zaopiniowania został przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

Rozporządzenie, jak wiadomo, powinno uzupełniać zapisy Ustawy a nie stać z nią w sprzeczności, a przedstawiony nam do konsultacji akt prawny ewidentnie odbiega od zapisów Ustawy z dnia 9 maja 2014 roku a dodatkowo wprowadza rozwiązania daleko bardziej idące niż sama Ustawa zasadnicza.

Dlaczego w tak jawny sposób ignoruje się uwagi zgłaszane na wcześniejszych etapach przez samorząd zawodowy i dlaczego deprecjonuje się dotychczasowe, wypracowane metody i procedury np. przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane? Można przypuszczać, że to brak wcześniejszych konsultacji z samorządem, jak również brak analizy obowiązującego systemu zaowocował propozycją „rozdmuchanej procedury” pomijającej logiczną i przez wszystkich uznaną konieczność zróżnicowania trudności egzaminu w zależności od uprawnień jakie chce się uzyskać.

Wprowadzenie niektórych proponowanych zmian w przeprowadzeniu testu pisemnego i egzaminów ustnych mało, że jest nielogiczne ( z uwagi na zrównanie wymagań dla wszystkich rodzajów uprawnień) to jeszcze jest niezgodne z duchem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych poprzez nieuzasadnione podniesienie wymagań w stosunku do osób występujących o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Poniżej niektóre uwagi do projektu nowego Rozporządzenia:

v  Brak zasad zwalniania z egzaminów na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych, uczelni posiadających umowę z samorządem zawodowym

v  Projekt nie uwzględnia przepisów ustawy dopuszczającej możliwość zaliczania praktyki studenckiej ( jest bardziej rygorystyczny jak ustawa)

v  Rozporządzenie mówi o konieczności potwierdzenia praktyki przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i wpisaną na listę członków izby, a powinien się w nim znaleźć zapis o „nadzorowaniu i potwierdzeniu praktyki…” Bardziej szczegółowo i z odpowiednim zróżnicowaniem powinny być również opisane wymagania w stosunku do osoby nadzorującej praktykę w zależności od rodzaju uprawnień o jakie stara się osoba odbywająca praktykę.

v  Nie określono w rozporządzeniu żadnych wymogów, wręcz zignorowano wprowadzoną w wyżej cytowanej ustawie osobę patrona” , pod którego opieką może być odbyta praktyka zawodowa.

v  Przy szczegółowo opisanym sposobie składania wniosków i rygorystycznie ustalonym terminie ich rozpatrywania nie przewidziano procedur przy ewentualnym odrzuceniu przez Izbę wniosku z uwagi na negatywną weryfikację, jak również nie przewidziano terminu na ewentualne uzupełnienie wniosku przez kandydata.

v  W uprawnieniach budowlanych w specjalności architektonicznej pojawia się zapis : : ,,na terenie zabudowy zagrodowej” wielokrotnie podnoszony i krytykowany przez środowisko inżynierskie jako bezzasadnie ograniczający dostęp do zawodu absolwentom studiów technicznych oraz środowisku inżynierów budownictwa

v  Brak określenia kryteriów dla uprawnień uzyskiwanych przez mistrzów budowlanych. Proponowany, „suchy” zapis powoduje, że technicy i  inżynierowie z ograniczonymi uprawnieniami do kierowania robotami mający ograniczenie kubatury obiektów do 1.000 m3 mieliby węższe uprawnienia od mistrzów, dla których żadnych kryteriów zawężających nie określono..

v  W przepisach projektu  rozporządzenia brak wskazania, kto będzie upoważniony do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu ( co w obecnie obowiązujących przepisach było wyraźnie zaznaczone).

 

Uwagi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uwagi z poszczególnych Izb Okręgowych jak również oceny Rozporządzenia dokonane przez pojedyncze osoby naszego środowiska inżynierskiego – zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podkreślając negatywną ocenę dokumentu.

Brak rzetelnego podejścia do opracowania Rozporządzenia mającego na celu doprecyzowanie zapisów ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, ustawy, która wywoływała tak dużo emocji w środowisku inżynierskim oraz w samorządach zawodowych – w sposób uzasadniony budzi ponownie rozdrażnienie i poczucie lekceważenia grupy zawodowej określanej dumnie „grupą zawodową zaufania publicznego”. 

W jaki sposób mamy przekonać społeczeństwo, że zasługujemy na to miano kiedy sam  ustawodawca po 12 latach funkcjonowania, powołanego przez siebie samorządu, podważa
 i zmienia wypracowane procedury, które miały zapewnić i zagwarantować wysoki poziom przygotowania do zawodu.

Trudno pogodzić się z faktem, że przygotowany w pośpiechu akt prawny ma zastąpić obowiązujący przepis określający jasno i kompleksowo zasady wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Ewa Dworska - Przewodnicząca Zespołu Prawno Regulaminowego ŚlOIIB

 

 

 

 

Początek strony