All for Joomla All for Webmasters

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.

W dniu 10 marca 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało:

1)     rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329),

2)     rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331).

Oba rozporządzenia wprowadzają dość istotne zmiany w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa.

 

Pierwsza z nich dotyczy stosowania na drogach publicznych przekroju 2+1 z fizycznym rozdzieleniem przeciwnych kierunków ruchu oraz uregulowania kwestii projektowania dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania.

Druga dotyczy kompleksowego unormowania i uproszczenia kwestii projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni dróg publicznych. Uchyleniu ulegają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia, natomiast modyfikacji ulega załącznik nr 6. Nowelizacja wymagań w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni ma na celu przede wszystkim likwidację ograniczeń w stosowaniu na drogach publicznych najnowszych rozwiązań w zakresie projektowania tych konstrukcji, uwzględniając postęp techniczny i technologiczny.

Trzecią grupę regulacji stanowią zmiany o charakterze porządkowym i uszczegółowiającym obowiązujące przepisy techniczno-budowlane (m. in. regulacje dotyczące: zależności pomiędzy klasą a kategorią drogi publicznej – tzw. otwarcie katalogu klas, szerokości pasów drogowych, dodatkowych jezdni, służących obsłudze terenów przyległych do pasa drogowego, itp.).

Rozporządzenia wejdą w życie 25 marca 2015 r. Przepisy dotychczasowe będą miały nadal zastosowanie dla inwestycji drogowych, dla których przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzeń został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, lub też zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku, gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Początek strony