All for Joomla All for Webmasters

Zmiany w prawie – czerwiec, lipiec, sierpień 2019 r.

 

26.06.2019
ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

26.06.2019
weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1176)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966 oraz z 2018 r. poz. 1233). Zmiana polega na wydłużeniu okresu przejściowego dla wyrobów budowlanych (wymienionych w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia), które zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym. W myśl nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2020 r. wyroby te będą nadal zwolnione z obowiązku sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu ich do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tych wyrobów budowlanych.

18.07.2019
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1230)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. poz. 1182). Akt prawny określa sposób przygotowania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli wyrobów budowlanych, a także wzory protokołu kontroli wyrobów budowlanych i protokołu oględzin wyrobu budowlanego. Konieczność wydania nowego rozporządzenia podyktowana była zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646).

24.07.2019
ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

29.07.2019
ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. poz. 2332). W myśl nowych przepisów w przypadku pobrania próbki kontrolnej wyrobu budowlanego sporządza się dodatkowy (czwarty) egzemplarz protokołu i przekazuje się laboratorium wraz z dostarczaną próbką wyrobu.

1.08.2019
weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1337)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. poz. 2332). W myśl nowych przepisów w przypadku pobrania próbki kontrolnej wyrobu budowlanego sporządza się dodatkowy (czwarty) egzemplarz protokołu i przekazuje się laboratorium wraz z dostarczaną próbką wyrobu.

 

Aneta Malan-Wijata

Za „Inżynierem budownictwa”

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,zmiany_w_prawie_-_czerwiec__lipiec__sierpien_2019,12199

Początek strony