All for Joomla All for Webmasters

Kolejny projekt nowelizacji Prawa budowlanego z 6.06.2019

CIĄG DALSZY NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO

Przed chwilą na stronie RCL pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – projekt z dnia 6 czerwca 2019 r.
Co ważniejsze - udostępniono także niepublikowany dotąd projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Z pisma skierowanego do Przewodniczącego SKRM wynika, że do pierwotnej wersji ustawy wprowadzono następujące zmiany:
1. art. 1 pkt 2 ustawy - zrezygnowano z wymogu uzyskiwania upoważnienia właściwego ministra do wydawania zgody na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych również w przypadku obiektów budowlanych innych niż budynki.
W związku z powyższym wykreślono art. 9a z projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz doszczegółowiono dokumenty jakie powinien zawierać wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 1. art. 1 pkt 4 ustawy - doprecyzowano kwestie związane z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane;
 2. art. 1 pkt 7 ustawy – poszerzono katalog obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
 3. art. 1 pkt 22 ustawy – wskazano, iż do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, należy dołączyć oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu technicznego;
 4. art. 4 ustawy (zmieniającego ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne):
  a) wskazano wprost w ustawie terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej z podziałem podmiotów ubiegających się na wydanie tych warunków na grupy przyłączeniowe (zaproponowana regulacja jest zgodna z terminami wydawania warunków przyłączenia do sieci wynikających z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 – 4 oraz 7 i 8 ustawy – Prawo energetyczne);
  b) przy rozpatrywaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej uwzględniono przypadki w zakresie takich wniosków dotyczących miejscowości i gmin, dla których przedsiębiorstwo energetyczne przygotowuje szczegółową koncepcję gazyfikacji;
 5. art. 5 (zmieniającego ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków): a) wydłużono terminy na wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do 21 dni – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i do 45 dni – w pozostałych przypadkach; b) wprowadzono dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych obowiązek pisemnego potwierdzenia złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o określenie warunków przyłączenia do tych sieci;
 6. art. 12 ustawy (zmieniającego ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) – katalog podmiotów mogących zostać wyznaczone jako jednostki oceny technicznej i krajowe jednostki oceny technicznej został rozszerzony o instytutu Sieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534);
 7. doprecyzowania i doszczegółowienie propozycji zmian przepisów ustawy.

Prawo budowlane z dnia 6.06.2019 r.

Projekt Rozporządzenie MIR z dnia 6.06.2019 r.

 

Początek strony