All for Joomla All for Webmasters

INFORMACJA na temat proponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projektów ustaw o zawodach architektów i inżynierów budownictwa oraz Prawo budowlane.

 

Koleżanki i Koledzy

Od 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prowadzone są̨ prace nad trzema powiązanymi ze sobą ustawami:

  • ustawą o architektach,
  • ustawą o inżynierach budownictwa,
  • ustawą przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa,

oraz od 2019 roku nad ustawą Prawo budowlane.

Rozwiązania forsowane w tych aktach prawnych mogą doprowadzić do przejęcia przez architektów decyzyjnych funkcji w całym procesie inwestycyjnym, powodując niekorzystne zmiany systemowe w polskim budownictwie, podnosząc jego koszty i wydłużając proces inwestycyjny. Mogą doprowadzić również do perturbacji szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym oraz wpłynąć niekorzystnie na absorpcję funduszy unijnych, skutkując negatywnie na całą polską gospodarkę.

Jeżeli ustawa Prawo budowlane zostanie uchwalona w proponowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju formie, architekt będzie brał udział w sporządzaniu każdego projektu, w tym również drogowego, sieciowego, inżynierskiego. Projekty podzielone zostaną na trzy części:

  1. projekt architektoniczno – budowlany
  2. projekt zagospodarowania terenu,
  3. projekt techniczny.

Dwa pierwsze, będące w kompetencji architekta, podlegały będą zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, a projekt techniczny sporządzany przez inżyniera budownictwa nie będzie już wymagał zatwierdzenia. Jest to zła propozycja, gdyż elementy projektu technicznego sporządzane przez inżyniera budownictwa decydują o wykonalności obiektu i jego bezpieczeństwie.

Inżynierowie budownictwa, pełniąc zawód zaufania publicznego, od lat z powodzeniem bez nadzoru architektów pełnią funkcje wiodące w procesie projektowania i budowy obiektów kubaturowych, setek kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, linii kolejowych, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i energetycznych.  Inżynierowie budownictwa odpowiadają za obliczenia konstrukcji, a tym samym za jej bezpieczeństwo, a więc i za bezpieczeństwo użytkowników.

Jako inżynierowie budownictwa od lat współpracujemy z architektami, od lat wspólnie projektujemy i realizujemy z powodzeniem małe i wielkie inwestycje, od lat nie wymagany jest nadzór architektów nad naszymi pracami. Nie ma potrzeby tego zmieniać, nie ma potrzeby wprowadzać „uproszczeń”, które tylko mogą wydłużyć proces inwestycyjny, powodując obniżenie jego jakości i bezpieczeństwa. Obowiązujące prawo powinno
w sposób jednoznaczny określać zakres kompetencji naszych zawodów, adekwatny do uzyskanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego zwieńczonego uzyskaniem uprawnień budowlanych lub tytułu zawodowego.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa bierze czynny udział w spotkaniach w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wnosząc swoje uwagi do projektów ustaw i zwracając zdecydowanie uwagę na zagrożenia jakie przyniesie wprowadzenie ww. ustaw. Kierowane były również do Ministerstwa petycje w sprawie wycofania się z niekorzystnych zapisów, a także była interpelacja poselska w tej sprawie. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, za pośrednictwem PIIB, na każdym etapie prac nad ustawami przekazuje swoje uwagi i wnioski do wszystkich przesyłanych przez Ministerstwo propozycji.

Działania te nie przyniosły jeszcze w pełni satysfakcjonującego nas efektu i dlatego podejmujemy rozmowy z właściwymi terytorialnie parlamentarzystami. Jako przewodniczący rady ŚlOIIB przeprowadzałem już rozmowy z kilkoma posłami z terenu województwa śląskiego, naświetlając im w syntetyczny sposób zaistniałą sytuację i wskazując konsekwencje mogące wyniknąć po uchwaleniu tych ustaw, prosząc o wsparcie.

Zachęcam wszystkie Koleżanki i Kolegów do bieżącego śledzenia strony internetowej ŚlOIIB i fanpage na facebooku. Zamieszczamy tam bieżące informacje w tym niezwykle ważnym dla naszego środowiska temacie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jako samorząd zawodowy inżynierów budownictwa nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany. PIIB przygotowuje kolejne inicjatywy, które najprawdopodobniej będą wymagały wsparcia wszystkich członków.

W załączeniu do pisma przekazuję informację opracowaną przez PIIB na temat konsekwencji prac legislacyjnych nad odrębnymi ustawami regulującymi zasady wykonywania zawodu architekta i inżyniera budownictwa.

mgr inż. Roman Karwowski

Przewodniczący Rady
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Informacja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

 

Początek strony