All for Joomla All for Webmasters

KALENDARIUM PRAWNE – LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2017

14.11.2017

ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

14.11.2017

zostały
podjęte

 

Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie zakresu odwołań w postępowaniach krajowych, sygn. akt III CZP 56/17 oraz III CZP 58/17

Uchwały dotyczą wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), który pozwala wnosić odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności „wyboru najkorzystniejszej oferty” w przetargach poniżej progów unijnych. Istota sporu dotyczyła zakresu odwołania, a mianowicie czy można w nim podnieść zarzut wadliwości polegającej na zaniechaniu odrzucenia oferty podlegającej odrzuceniu. W dwóch jednobrzmiących uchwałach Sąd Najwyższy wskazał, że zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. Sąd Najwyższy uzasadnił, że dla zamówień podprogowych, czyli o pewnej wartości zamówienia, art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych identyfikuje przedmiot zaskarżenia, czyli to, co mogą zainteresowani zaskarżyć. Przedmiotem zaskarżenia jest wybór najkorzystniejszej oferty, ale ten wybór najkorzystniejszej oferty może być skarżony z rozmaitych powodów. W niniejszych sprawach zarzuty dotyczyły tego, że wbrew stanowi faktycznemu zamawiający nie odrzucił oferty lub nie wykluczył oferenta z przetargu. Sąd Najwyższy sprecyzował, że ta kategoria zarzutów także determinuje ocenę, czy wybór najkorzystniejszej oferty został zgodnie ze standardami Prawa zamówień publicznych dokonany przez zamawiającego. W podjętych uchwałach Sąd Najwyższy odpowiedział także na pytanie prawne, czy art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych wyłącza możliwość uchylenia zaskarżonego postanowienia przez sąd okręgowy rozpoznający skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania w razie stwierdzenia, że nie zachodziły przesłanki do odrzucenia. W tej kwestii Sąd Najwyższy stwierdził, że ww. przepis ustawy wyłącza możliwość uchylenia przez sąd okręgowy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.

28.11.2017

ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1.12.2017

ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

12.12.2017

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180)

Ustawa wprowadza zmiany w systemie usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Polegają one na ustanowieniu niezależnego i specjalistycznego organu regulacyjnego, który ma sprawować nadzór nad realizacją przez gminę zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Funkcję tego organu powierzono dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Właściwość miejscowa organu regulacyjnego odpowiadać będzie umiejscowieniu siedzib regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zasadniczemu trójstopniowemu podziałowi terytorialnemu państwa. Do zadań organu regulacyjnego należeć będzie w szczególności opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W przypadku nieprzestrzegania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązku przedstawienia do zatwierdzenia taryf lub stosowania zatwierdzonych taryf, zawyżając ceny lub stawki opłat organ regulacyjny będzie mógł wymierzyć karę pieniężną. Do istotnych kompetencji organu regulacyjnego zaliczyć należy także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług w sprawach dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W tym zakresie organ regulacyjny może rozstrzygnąć o nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu: zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, przywrócenia dostawy wody, otwarcia przyłącza kanalizacyjnego, przyłączenia do sieci. Od decyzji organu regulacyjnego w ww. przedmiocie służyć będzie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Do innych istotnych zmian wprowadzonych przez nowelizację należy nałożenie na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązku określenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat (dotychczas taryfy obowiązywały przez jeden rok).

 

Początek strony