All for Joomla All for Webmasters

KALENDARIUM PRAWNE – PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2017

 

14.10. 2017

weszło w życie      

 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912)

Rozporządzenie zastępuje wygasłe w dniu 2 października 2017 r.  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia

10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. poz. 962). Nowa regulacja ma na celu zapewnienie zharmonizowanych zasad mierzenia, obliczania oraz weryfikowania oszczędności energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzór karty audytu, szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu oraz dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii. Ponadto wskazuje sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, a także określa współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną oraz sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki.

                    


20.10. 2017
weszło
w życie


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1946)

Wydanie rozporządzenia związane jest z nowelizacją ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1040, z późn. zm.) dokonaną ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1555), która wdrażając dyrektywę unijną, powierzyła jednostkom dozoru technicznego czynności w zakresie kontroli stacji paliw w odniesieniu do wydajności instalacji do odzyskiwania oparów paliwa zgodnie z właściwymi normami europejskimi. Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do odzyskiwania par paliwa w toku ich eksploatacji, rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie przez to urządzenie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa, wymagania dotyczące minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa przez te urządzenia, a także metody przeprowadzania badań technicznych tych urządzeń. Zgodnie z przepisami urządzenie do odzyskiwania par paliwa musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 16321-1:2014-02. Okresowe badania techniczne urządzeń powinny być przeprowadzane raz na rok lub raz na trzy lata – w przypadku urządzeń wyposażonych w automatyczne systemy monitorowania.

27.10. 2017
została ogłoszona

 

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1999)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) w zakresie przepisów dotyczących średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Zmiany mają na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw. dyrektywa MCP), która to dyrektywa wprowadza dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłów dla średnich źródeł spalania paliw. Nowe normy emisyjne wynikające z dyrektywy MCP zostaną przeniesione do prawa polskiego przez zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. poz. 1546, z późn. zm.). Ustawa nowelizująca wprowadza czasowe odstępstwa od wymagań emisyjnych dla istniejących źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i mniejszej niż 50 MW, które są wykorzystywane do produkcji ciepła na potrzeby publicznej sieci ciepłowniczej, napędzania tłoczni gazu i są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony krajowego systemu przesyłu gazu. Odstępstwa obejmują okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. Ponadto do zmienianej ustawy dodano przepisy, które umożliwiają organom właściwym do opracowania i przyjęcia programów ochrony powietrza przeprowadzanie odpowiednich analiz i ewentualne wprowadzenie ostrzejszych wymagań emisyjnych dla średnich źródeł eksploatowanych w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza. Ustawa powołuje także do życia rejestr średnich źródeł spalania paliw, który będzie funkcjonował od dnia 1 stycznia 2019 r. i ma być prowadzony w formie elektronicznej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Zasadnicza część ustawy wejdzie w życie z dniem 27 listopada 2017 r. Część przepisów wejdzie w życie odpowiednio z dniem 28 października 2017 r., z dniem 20 grudnia 2018 r. i z dniem 1 stycznia 2019 r.


31.10. 2017
zostały ogłoszone

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 982)

Obwieszczenie zawiera nowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, które będą obowiązywały w 2018 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 2017 r. poz. 984)

Obwieszczenie zawiera nowe stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które będą obowiązywały w 2018 r.

03.11. 2017
weszło
w życie


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. z 2017 r. poz. 1942)

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. poz. 1192, z późn. zm.), została wprowadzona zmiana polegająca na zniesieniu obowiązku, zgodnie z którym obiekty trudno dostrzegalne z powietrza usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia lotniska powinny być o co najmniej 10 m niższe od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające lotniska.

08.11. 2017
zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

09.11. 2017
weszło
w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1989)

W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. poz. 917) wprowadzono zmiany dotyczące modyfikacji wzorów: wniosków o udostępnienie materiałów centralnego, wojewódzkiego, powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, a także wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”.

 

Aneta Malan-Wijata - Inżynier budownictwa

 

Początek strony