All for Joomla All for Webmasters

Kalendarium prawne – kwiecień, maj 2017

KALENDARIUM PRAWNE – KWIECIEŃ, MAJ 2017

10 kwietnia 2017 ogłoszono:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736)
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

26 kwietnia 2017 do Sejmu wpłynął:

Rządowy projekt ustawy – Prawo wodne  
Nowa ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów, które zawiera dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. ramowa dyrektywa wodna). Pełna implementacja tej dyrektywy pozwoli na uruchomienie środków z Unii Europejskiej na inwestycje w gospodarce wodnej. Projektowana ustawa przewiduje stworzenie nowego systemu finansowania gospodarki wodnej opartego na elastycznych instrumentach finansowych (np. opłaty z tytułu usług wodnych). Ponadto nowe przepisy zakładają zmiany w strukturze prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami. Zgodnie z projektem ma zostać powołana nowa instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za gospodarowanie wodami w całym kraju, a także ma odpowiadać za ochronę przeciwpowodziową i przed suszą.

27 kwietnia 2017 Prezydent RP podpisał:

Ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza regulacje mające na celu usprawnienie postępowań administracyjnych oraz skrócenie czasu ich trwania. Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczą zagadnień, takich jak:


1) zasady ogólne postępowania administracyjnego:        
– wprowadzono zasadę „przyjaznej interpretacji przepisów”, zgodnie z którą jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te powinny być rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ (art. 7a k.p.a.),– wprowadzono zasadę współdziałania organów dla dobra postępowania (art. 7b k.p.a.),– wprowadzono zasadę bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności (art. 8 § 1 k.p.a.) oraz zasadę pewności prawa (art. 8 § 2 k.p.a.), w myśl której organ nie powinien bez uzasadnionej przyczyny odstępować od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym,– wprowadzono zasadę polubownego rozstrzygania kwestii spornych (art. 13 k.p.a.), obejmującej oprócz dotychczasowej ugody administracyjnej także mediację,– sformułowano definicję decyzji prawomocnej jako decyzji ostatecznej, której nie można zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3 k.p.a.);
 

2) bezczynność organu i przewlekłość postępowania:     
– zdefiniowano pojęcia bezczynności i przewlekłości postępowania oraz wprowadzono ponaglenie (zamiast dotychczasowego zażalenia) jako środek zaskarżenia tych stanów (art. 37 § 1 k.p.a.). Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie i należy je wnieść do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie w przypadku braku organu wyższego stopnia. Powinno być ono rozpatrzone przez organ w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;            
 

3) zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron:            
– rozszerzono dotychczasowe formy zawiadomienia stron o decyzji lub innych czynnościach, w przypadku gdy przepis szczególny tak stanowi, o możliwość udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (art. 49 k.p.a.),
– wprowadzono możliwość zawiadomienia stron o decyzji lub innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, w każdym przypadku gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron (brak wymogu istnienia przepisu szczególnego). Dla skuteczności tej formy zawiadomienia konieczne będzie pisemne uprzedzenie stron o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób (art. 49a k.p.a.);
 

4) postępowanie dowodowe:          
– w postępowaniu wszczętym na żądanie strony organ, informując strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, obowiązany będzie do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały spełnione, co może skutkować wydaniem decyzji negatywnej. W wyznaczonym terminie strona będzie mogła uzupełnić materiał dowodowy (art. 79a k.p.a.),
– sformułowano zasadę nakazującą rozstrzyganie na korzyść strony niedających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia (art. 81a k.p.a.);
 

5) mediacja (nowy rozdział 5a w dziale II k.p.a.):            
– dopuszcza przeprowadzenie mediacji, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Celem mediacji będzie wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Uczestnikami mediacji mogą być: organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo strony postępowania. Mediatora mogą wskazać uczestnicy mediacji, a jeżeli tego nie zrobią, wybierze go organ. Koszty mediacji ponosi organ, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda – strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej;    
 

6) posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.):           
– instytucja ta znajdzie zastosowanie w postępowaniach, w których wydanie rozstrzygnięcia wymaga stanowiska innego organu. Organ załatwiający sprawę może zwołać (z urzędu albo na wniosek strony lub organu, do którego się zwrócono o zajęcie stanowiska) takie posiedzenie, jeżeli się przyczyni to do przyspieszenia zajęcia stanowiska;         
 

7) pouczenie decyzji (art. 107 § 1 k.p.a.):  
– wprowadzono obowiązek pouczenia strony w decyzji o wymogach formalnych do wniesienia powództwa do sądu powszechnego, sprzeciwu od decyzji lub skargi do sądu administracyjnego, dotyczących wysokości opłat lub wpisu, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy;
 

8) ugoda administracyjna (art. 114 k.p.a.):           
– dotychczasową przesłankę zawarcia przez strony ugody odnoszącą się do „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” zastąpiono nową, tj. „jeżeli charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne”, co ma się przyczynić do upowszechnienia zastosowania tej instytucji;        
 

9) milczące załatwienie sprawy (nowy rozdział 8a w dziale II k.p.a.):
– sprawa będzie mogła być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny dopuści taką możliwość. Forma ta polega na uznaniu sprawy za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi albo w innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda);

10) postępowanie odwoławcze:      
– strona będzie miała możliwość zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu (dotyczy to także wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). W tym celu konieczne będzie złożenie stosownego oświadczenia. W przypadku postępowania z udziałem wielu stron z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja stanie się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.), – w celu ograniczenia skłonności organu do wydawania decyzji kasatoryjnych wprowadzono przepis stanowiący, że jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu organ odwoławczy zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję. Regulacja ta znajdzie zastosowanie także w przypadku, gdy jedna ze stron sformułuje w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyrażą na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego taki wniosek (art. 136 § 3 i 4 k.p.a.);            
 

11) postępowanie uproszczone (nowy rozdział 14 działu II k.p.a.):        
– nowelizacja przewiduje zastosowanie trybu uproszczonego, pod warunkiem że przepis szczególny dopuści taką możliwość. Jego specyfika polega na tym, że może dotyczyć interesu prawnego lub obowiązku tylko jednej strony. Strona może wnieść podanie z wykorzystaniem urzędowego formularza, w którym wskaże istotne dla sprawy okoliczności oraz dowody. Postępowanie dowodowe ograniczy się do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie;         
 

12) administracyjne kary pieniężne (nowy dział IVa k.p.a.):       
– przepisy ustawy określają zasady nakładania oraz wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, a także udzielania ulg w jej wykonaniu.

Uchwalona ustawa dokonała także zmian w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie instytucji sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej organu administracji zamiast dotychczasowej skargi. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 14 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Powinien on być wniesiony za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi, a organ ma 14 dni na przekazanie go do sądu administracyjnego. Co do zasady, sąd zobowiązany będzie rozpoznać sprzeciw na posiedzeniu niejawnym w terminie 30 dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji, ale możliwe będzie także, że przekaże sprawę do rozpoznania na rozprawie. Ponadto ustawa dopuszcza możliwość wniesienia przez stronę skargi na decyzję organu bez skorzystania z prawa uprzedniego wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ.
Ustawa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

 

Weszło w życie:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 r. poz. 835)
Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. poz. 1333) do aktualnego stanu prawnego, w którym do kompetencji ministra właściwego do spraw informatyzacji przeszły zadania związane z infrastrukturą informacji przestrzennej (przed 1 stycznia br. należały one do Głównego Geodety Kraju i ministra do spraw administacji). Po zmianie rozporządzenie wskazuje ministra właściwego do spraw informatyzacji jako organ zapewniający dostęp do danych ewidencji.

6 maja 2017 weszła w życie:

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. z 2017 r. poz. 820)
Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączą­cej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Zawarte w niej regulacje wprowadzają ułatwienia proceduralne mające na celu sprawną realizację inwestycji. Specustawa stanowi, że inwestorem przedsięwzięcia jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, oraz wskazuje Wojewodę Pomorskiego jako organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

 

Aneta Malan-Wijata
www.inżynierbudownictwa.pl

Początek strony