All for Joomla All for Webmasters

Stanowisko w sprawie konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy – Prawo budowlane

W  związku  z  pojawiającymi  się  wątpliwościami  dotyczącymi  konieczności  dołączania decyzji  o  warunkach  zabudowy  do  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  art.  30  ustawy  –  Prawo budowlane, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawia następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  –  Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.  290  z  późn.  zm.),  w  zgłoszeniu  należy  określić  rodzaj,  zakres  i  sposób  wykonywania  robót budowlanych  oraz  termin  ich  rozpoczęcia.  Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb,  odpowiednie  szkice  lub  rysunki,  a  także  pozwolenia,  uzgodnienia  i  opinie  wymagane odrębnymi przepisami.

Przepisy  ustawy  –  Prawo  budowlane  nie  nakładają  na  inwestora  obowiązku  dołączania decyzji  o  warunkach  zabudowy  do  zgłoszenia  budowy  lub  robót  budowlanych,  o  których  mowa w art. 30  ustawy  -  Prawo budowlane.  Wyjątki w tym zakresie przewidziane są jednak w art. 30 ust. 4b ustawy –  Prawo budowlane. Zgodnie z art. 30 ust. 4b w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 29 ust.  1  pkt  1a,  2b  i  19a  ustawy  –  Prawo  budowlane,  do  zgłoszenia  budowy  wolno  stojących budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych,  których  obszar  oddziaływania  mieści  się  w  całości  na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,  telekomunikacyjnych  należy  dołączyć  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Należy  ponadto  zaznaczyć,  że  zgodnie  z  art.  59  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zmiana zagospodarowania  terenu  w  przypadku  braku  planu  miejscowego,  polegająca  na  budowie  obiektu budowlanego  lub  wykonaniu  innych  robót  budowlanych,  a  także  zmiana  sposobu  użytkowania obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  z  zastrzeżeniem  art.  50  ust.  1  i  art.  86,  wymaga  ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy; przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Tym samym stosując  odpowiednio  przepis  art.  50  ust.  2  pkt  2  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym, należy stwierdzić, że nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Ww. ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki (zob. art. 50 ust. 2a i art. 59 ust. 2a ww. ustawy), które dotyczą budowy wolno stojących budynków mieszkalnych  jednorodzinnych,  których  obszar  oddziaływania  mieści  się  w  całości  na  działce  lub działkach,  na  których  zostały  zaprojektowane,  wolno  stojących  parterowych  budynków  stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35   m2oraz  sieci:  elektroenergetycznych  obejmujących  napięcie  znamionowe  nie  wyższe  niż  1  kV, wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,  telekomunikacyjnych.  W  omawianych  sytuacjach w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagane  jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Reasumując  powyższe  wymóg  ustalenia  warunków  zabudowy  w  drodze  decyzji  może dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy planowana inwestycja  będzie realizowana w trybie  pozwolenia na budowę  lub  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  art.  29  ust.  1  pkt  1a,  2b  oraz  19a  ustawy  –  Prawo budowlane. Tym samym w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych innych niż wymienione powyżej, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może żądać dostarczenia omawianej decyzji.

Stanowisko umieszczone na stronie GUNB w dniu 16.08.2016 r.

Początek strony