All for Joomla All for Webmasters

TEKSTY JEDNOLITE USTAW I ROZPORZĄDZEŃ – wprowadzone w 2016 roku

18.01.2016r   ogłoszono

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71)

Rozporządzenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

28.01.2016r   ogłoszono

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporządzenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

9.02.2016r Rada Ministrów przyjęła            

Projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Wydanie nowej ustawy spowodowane jest koniecznością zapewnienia spójności polskich regulacji, dotyczących systemów oceny zgodności, z systemem europejskim, określonym w Nowych Ramach Prawnych (NLF – New Legal Framework). Jak wynika z uzasadnienia do projektu, nowe przepisy mają głównie na celu poprawę bezpieczeństwa niektórych produktów nieżywnościowych, takich jak np. zabawki, maszyny i dźwigi. Projektowana ustawa określać będzie: zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów, obowiązki podmiotów gospodarczych, warunki i tryb udzielania akredytacji, zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, zadania Polskiego Centrum Akredytacji oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku. Dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1645 z późn. zm.) pozostanie w mocy, przy ograniczeniu jej zakresu przedmiotowego i uchyleniu tych przepisów, które nie będą miały już zastosowania. Przepisy nowej ustawy nie będą miały zastosowania do wyrobów budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów art. 20, rozdziału 7 oddział 1, z wyłączeniem art. 63, i oddział 4. Projektowana ustawa przewiduje jednak wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zmiany dotyczyć będą przepisów kompetencyjnych organów nadzoru budowlanego. Ponadto do ustawy ma zostać dodany nowy rozdział pt. Kary pieniężne.

W dniu 11 lutego 2016 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu.

 

17.02.2016r   weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

Rozporządzenie określa rodzaje i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 późn. zm.). Niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące w tym przedmiocie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

przemysłowej (Dz.U. poz. 1479).

 

17.02.2016r   ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

29.02.2016r Ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

4.03.2016 weszło  w życie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2016 r. poz. 200)

 Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o  zasadach  realizacji programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w  perspektywie  finansowej  2014–2020  (Dz.U.  poz.  1146  z  późn.  zm.). Niniejszy  akt  prawny  określa  warunki  obniżania  wartości  korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu.

 

8.03.2016 Ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

18.03.2016r   weszło  w życie

Rozporządzenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  13  listopada  2015  r.  zmieniające  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 183)

 Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 103, poz. 477 z późn. zm.). Nowelizacja polega na dostosowaniu zapisów rozporządzenia do wymogów terminologii stosowanej w resorcie obrony narodowej. Dokonano ponadto uaktualnienia wykazów obiektów budowlanych bazy szkoleniowej i poligonowej występujących w resorcie obrony narodowej.

 

18.03.2016r   weszło  w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 306)

 Rozporządzenie  zastępuje  dotychczas  obowiązujące  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. poz. 135 z późn. zm.). Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy dotyczące prowadzenia rejestrów do nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443). W wyniku tej nowelizacji katalog obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia został rozszerzony o obiekty określone w art. 29 ust. 1 pkt 1a,

2b i 19a ustawy – Prawo budowlane, to jest: wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m 2 , sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne. Ustawodawca nakazał organom administracji architektoniczno-budowlanej prowadzenie rejestru zgłoszeń budowy ww. inwestycji. W związku z tym nowe rozporządzenie z dnia 23 lutego 2016 r. określa sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu

na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane.

Początek strony