All for Joomla All for Webmasters

Ubezpieczenie NNW (obowiązuje od 01.09.2008)

Z dniem 01 września 2008 r. nastąpiła zmiana ubezpieczyciela
z FINLIFE S.A. na AXA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Warszawa, ul. Chłodna 51.

Począwszy od tego dnia wszyscy członkowie ŚlOIIB opłacający składki członkowskie, na mocy podpisanej w dniu 28.08.2008 r. umowy generalnej, zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Tak samo jak poprzednio ubezpieczenie to zostało przekazane dla członków Izby w formie darowizny zwolnionej z opodatkowania na mocy art.9 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 z późn. zm. ).

 (W przypadku zdarzeń mających w okresie od dnia 01.10.2004 do dnia 31.08.2008 r. obowiązują poprzednie warunki ubezpieczenia członków ŚlOIIB - ubezpieczenie na życie w FINLIFE S.A.. oraz formularze zgłoszenia szkody FINLIFE  - do pobrania w zakładce ubezpieczenie na życie)

Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa i ich współmałżonków przedstawiają się następująco:

Zakres i sumy ubezpieczenia

 

 

Ubezpieczający :             Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

 

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

 
Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

14.000 PLN

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

25.000 PLN

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu
(osoby które nie ukończyły 30 roku życia)

11.500 PLN

Niezdolność Ubezpieczonego
do pracy zarobkowej spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

7.000 PLN

Niezdolność Ubezpieczonego
do pracy zarobkowej spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

12.600 PLN

Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

7.000 PLN

Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca
 lub udarem mózgu (osoby które nie ukończyły 30 roku życia)

5.000 PLN

Niezdolność współmałżonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

4.000 PLN

Niezdolność współmałżonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

5.000 PLN

Pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego (w tym Śmierć Ubezpieczonego
na skutek samobójstwa)

5.000 PLN

Pokrycie kosztów pogrzebu współmałżonka Ubezpieczonego
(w tym Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego na skutek samobójstwa)

2.500 PLN

 

 

Zgłoszenie szkody

 

  W przypadku zajścia któregokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego uposażony, ubezpieczony lub osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązana jest przesłać do  AXA S.A. za pośrednictwem Hanza Brokers następujące dokumenty: (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ŚlOIIB, pracownika Hanzy Brokers Sp. z o.o., przedstawiciela Towarzystwa AXA lub notariusza.):

  1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym Uposażony lub inna osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązana jest doręczyć Towarzystwu następujące dokumenty:

 

1) wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia;

2) oryginał aktu zgonu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia

3) kopię statystycznej karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyczynę zgonu;

4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości każdego z Uposażonych lub osób uprawnionych;

5) protokół powypadkowy (sporządzony np. przez komisję BHP w zakładzie pracy lub protokół policyjny);

6) zaświadczenie o przynależności Ubezpieczonego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, będącej Ubezpieczającym;

7) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo.

 

2. W przypadku niezdolności Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym, Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Towarzystwu następujące dokumenty:

 

1) wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia;

2) protokół powypadkowy (sporządzony np. przez komisję BHP w zakładzie pracy lub protokół policyjny);

3) kopię druków zwolnień lekarskich;

4) decyzję i orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy (lub orzeczenie innego organu orzeczniczo-rentowego: KRUS, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności itp.);

5) dokumentację medyczną z przychodni, szpitala lub adresy placówek, w których Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia;

6) kopię dowodu tożsamości Ubezpieczonego;

7) zaświadczenie o przynależności Ubezpieczonego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, będącej Ubezpieczającym;

8) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo.

 

3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego/Współmałżonka spowodowanej zawałem serca lub udarem mózgu osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązana jest doręczyć Towarzystwu następujące dokumenty:

 

1) wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia;

2) oryginał aktu zgonu lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię

3) kopię statystycznej karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyczynę zgonu;

4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości każdego z uprawnionych;

5) protokół z sekcji zwłok (jeżeli była przeprowadzona);

6) zaświadczenie o przynależności Ubezpieczonego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, będącej Ubezpieczającym;

7) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis skróconego aktu małżeństwa (w przypadku śmierci Współmałżonka)

8) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo.

 

4. W przypadku śmierci współmałżonka Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Towarzystwu następujące dokumenty:

 

1) wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia;

2) oryginał aktu zgonu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia

3) kopię statystycznej karty zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu;

4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Ubezpieczonego;

5) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis skróconego aktu małżeństwa;

6) protokół powypadkowy (sporządzony np. przez komisję BHP w zakładzie pracy lub protokół policyjny);

7) zaświadczenie o przynależności Ubezpieczonego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, będącej Ubezpieczającym;

8) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo.

 

5. W przypadku niezdolności współmałżonka Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym, Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Towarzystwu następujące dokumenty:

 

1) wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia;

2) protokół powypadkowy (sporządzony np. przez komisję BHP w zakładzie pracy lub protokół policyjny);

3) kopię druków zwolnień lekarskich;

4) decyzję i orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy (lub orzeczenie innego organu orzeczniczo-rentowego: KRUS, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności itp.);oryginał aktu zgonu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia

5) dokumentację medyczną z przychodni, szpitala lub adresy placówek, w których współmałżonek był zarejestrowany i leczony w związku z zaistniałym zdarzeniem będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia;

6) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis skróconego aktu małżeństwa;

7) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Ubezpieczonego;

8) zaświadczenie o przynależności Ubezpieczonego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, będącej Ubezpieczającym;

9) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo

 

7. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego/Współmałżonka Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązana jest doręczyć Towarzystwu następujące dokumenty:

 

1) wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia;

2) oryginał aktu zgonu lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię

3) kopię statystycznej karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyczynę zgonu;

4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia;

5) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis skróconego aktu małżeństwa – w przypadku gdy roszczenie dotyczy zwrotu kosztów pogrzebu Współmałżonka;

6) zaświadczenie o przynależności Ubezpieczonego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, będącej Ubezpieczającym;

7) w uzasadnionych przypadkach – dokumentacja medyczna z przychodni, szpitala lub adresy placówek, w których Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony w związku ze schorzeniem będącym przyczyną zgonu

8) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na adres:

HANZA BROKERS SP. Z O.O.
ul. Jasna 15
00-003 WARSZAWA

BEZPŁATNA  INFOLINIA  0 800  241 100

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

1. Osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia obowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia Towarzystwa o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Towarzystwo w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, pisemnie lub drogą elektroniczną, poinformuje osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia, jakie dokumenty niezbędne są do ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wysokości, w związku z zajściem tego zdarzenia.

2. Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.

3. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości okazało się niemożliwe w terminie, o którym mowa w ust. 3, Towarzystwo wypłaci świadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

4. Bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaca w terminie, o którym mowa w ust. 3.

5. Jeżeli wypłata świadczenia nie jest możliwa w terminach określonych w powyższych ustępach niniejszego paragrafu, Towarzystwo zawiadomi o tym pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o wypłatę świadczenia, podając przyczyny późniejszego terminu spełnienia świadczenia.

6. Jeżeli prawo do świadczenia nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu o wypłatę świadczenia, Towarzystwo poinformuje o tym osobę zgłaszającą roszczenie, wskazując okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty świadczenia lub wypłacenie go w innej wysokości niż wynikająca ze zgłoszonego roszczenia.

 

AXA_certyfikat2009

 

DRUKI DO POBRANIA

 

Wniosek o wypłatę świadczenia

Deklaracja wskazania (zmiany) uposażonego

 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków ŚlOIIB

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony