All for Joomla All for Webmasters

Ubezpieczenie na życie (Obowiązuje do 31.08.2008)

 

ZBIOROWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIEROW BUDOWNICTWA

WSTĘP

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zawarła na rzecz swoich członków umowę zbiorowego ubezpieczenia na życie w FINLIFE S.A. 

Wynegocjowane przez Hanzę Brokers warunki przedmiotowego ubezpieczenia znacznie odbiegają na korzyść od powszechnie dostępnych na rynku ze względu na bardzo niską  składkę, szeroki zakres oraz na zniesioną granice wiekową i zniesione okresy karencji.

Umożliwiło to objęcie ubezpieczeniem nawet tych członków, którzy ze względu na wiek i nie spełnianie szeregu wymagań zdrowotnych nie mieliby możliwości zawarcia indywidualnego ubezpieczenia na życie.

 

 

Zbiorowe ubezpieczenie na życie zawarte zostało na podstawie umowy generalnej zawartej pomiędzy ŚlOIIB a zakładem ubezpieczeń FinLife i przekazane członkom izby w formie darowizny ( wysokość opłaconej składki ubezpieczeniowej - 36 zł rocznie na osobę ) zwolnionej z opodatkowania na mocy art.9 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 z późn. zm. ).

 

OKRES UBEZPIECZENIA

1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w stosunku do ubezpieczonych z tytułu zawarcia umowy zbiorowego ubezpieczenia na życie dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych od dnia 1 października 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonych, którzy są lub zostaną członkami Izby w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

3. W przypadku osób, które przystąpią do Izby po dniu 1 października 2004 r., odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczynać się będzie od dnia przyjęcia w poczet członków izby.

4. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa nieprzerwanie do końca okresu ubezpieczenia, tj. do dnia 30 września 2005r., w stosunku do członków, którzy w trakcie okresu ubezpieczenia utracili członkostwo w izbie z innych powodów niż śmierć.

5. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w stosunku do ubezpieczonego obowiązuje 24 godziny na dobę na całym świecie.

Ubezpieczenie zostało przedłużone do 30.09.2008r.

SŁOWNICZEK

Ubezpieczony – członek Izby, wymieniony w liście ubezpieczonych przekazanej do zakładu ubezpieczeń przez Izbę;

„Ubezpieczający” – Izba;

,,Płatnik składki’’ – Izba;

,,Małżonek ubezpieczonego’’ – osoba, z którą ubezpieczony w dacie jej śmierci lub powstania całkowitego inwalidztwa pozostawał w związku małżeńskim;

„Członek Izby” – osoba wpisana na listę członków Izby, legitymująca się zaświadczeniem o przynależności do Izby;

,,Nieszczęśliwy wypadek’’ – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, w którym uczestniczył ubezpieczony i które nastąpiło w okresie odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, było bezpośrednią
 i wyłączną przyczyną śmierci lub całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego oraz nastąpiło przed upływem 180 dni od nieszczęśliwego wypadku.

,,Zdarzenie ubezpieczeniowe’’ – wydarzenie, którego zajście powoduje powstanie roszczenia o świadczenie;

,,Całkowite inwalidztwo’’ – uraz, którego skutkiem jest całkowita niezdolność ubezpieczonego do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych przez okres, co najmniej 12 miesięcy;

,,Choroba śmiertelna ubezpieczonego’’ – nieuleczalna choroba zdiagnozowana pierwszy raz w okresie odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego i nie rokująca przeżycia przez ubezpieczonego okresu dłuższego niż 12 miesięcy od zdiagnozowania;

,,Przedpłata’’ – spełnienie części świadczenia należnego z tytułu ubezpieczenia na życie;

,,Uposażony’’osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, a w przypadku braku jej wskazania - członkowie rodziny ubezpieczonego, w kolejności i częściach, w jakich dziedziczyliby po nim jako spadkobiercy ustawowi;

„Suma ubezpieczenia” – kwota wskazana w polisie, stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości świadczenia;

 Wypadek komunikacyjny’’ – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, niezależne od woli ubezpieczonego będącego pasażerem pojazdu lub osobą kierującą pojazdem, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i było bezpośrednią
i wyłączną przyczyną śmierci albo całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego, pod warunkiem, że śmierć albo całkowite inwalidztwo ubezpieczonego nastąpiły w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i przed upływem 180 dniu od wypadku komunikacyjnego.

,,Mechaniczny pojazd lądowy’’ – samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, jeżeli spełnia warunki techniczne obowiązujące dla pojazdów danego rodzaju dopuszczonych do ruchu drogowego, z wyłączeniem pojazdów stosowanych do celów specjalnych oraz pojazdów jednośladowych.

,,Pojazd’’ – mechaniczny pojazd lądowy, statek morski lub prom morski, statek powietrzny.

,,Statek morski lub prom morski’’ – statki i promy pełnomorskie wykonujące przewozy wycieczkowe, transportowe, a także regularne połączenia komunikacyjne.

,,Statek powietrzny’’ – samoloty i śmigłowce licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych.

ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA

 
Przedmiot ubezpieczenia

 

Suma ubezpieczenia

/ PLN /

Śmierć ubezpieczonego

4.600

Śmierć ubezpieczonego spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem

10.900

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

17.200

Całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

6.300

Całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane wypadkiem komunikacyjnym

12.600

Choroba śmiertelna ubezpieczonego

2.300

Śmierć małżonka ubezpieczonego

2.500

Śmierć małżonka ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

5.000

Całkowite inwalidztwo małżonka ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

2.500

Wskazane sumy ubezpieczenia nie sumują się. 

WARUNKI UBEZPIECZENIA

1. Śmierć ubezpieczonego

2. Śmierć lub całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

3. Śmierć lub całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane wypadkiem komunikacyjnym

4. Choroba śmiertelna ubezpieczonego

5. Śmierć małżonka ubezpieczonego

6. Śmierć lub całkowite inwalidztwo małżonka ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem 

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO

 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności FinLife z tytułu zawartej umowy generalnej zbiorowego ubezpieczenia na życie.

 2. Rodzaj i wysokość świadczeń

 W przypadku śmierci ubezpieczonego FinLife spełnia na rzecz uposażonego świadczenie
w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie generalnej.

 3. Wyłączenia

 FinLife nie ponosi odpowiedzialności, gdy śmierć ubezpieczonego spowodowana została lub nastąpiła w związku z:

a. działaniami wojennymi, stanem wojennym;

b. czynnym, dobrowolnym udziałem ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach;

c. zdarzeniem związanym z masowym skażeniem chemicznym i radioaktywnym;

d. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa.

 W przypadku popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa w okresie dwóch lat od początku odpowiedzialności FinLife w stosunku do ubezpieczonego, FinLife spełnia na rzecz uposażonego świadczenie w kwocie równej kwocie wpłaconych składek.

 Do okresu dwóch lat zalicza się okres, w którym ubezpieczony był objęty przez FinLife lub inny zakład ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową z tytułu grupowego lub zbiorowego ubezpieczenia na życie pod warunkiem, że powyższa umowa obowiązywała bezpośrednio przed zawarciem niniejszej umowy.

 

ŚMIERĆ LUB CAŁKOWITE INWALIDZTWO UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANE NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć lub całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem w okresie odpowiedzialności FinLife z tytułu zawartej umowy generalnej zbiorowego ubezpieczenia na życie.

 

2. Rodzaj i wysokość świadczeń

a. w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem FinLife spełnia na rzecz uposażonego świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej
w umowie generalnej.

b. w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem FinLife spełnia na rzecz uposażonego świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie generalnej.

 

3. W okresie odpowiedzialności FinLife w stosunku do ubezpieczonego, FinLife spełnia jednorazowo wyłącznie jedno ze świadczeń wskazanych w pkt.2 lit.a lub lit. b.

4. Wyłączenia

FinLife nie ponosi odpowiedzialności, gdy śmierć ubezpieczonego spowodowana została lub nastąpiła w związku z:

a. działaniami wojennymi, stanem wojennym;

b. czynnym, dobrowolnym udziałem ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach;

c. zdarzeniem związanym z masowym skażeniem chemicznym i radioaktywnym;

d. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;

e. pełnieniem zasadniczej służby wojskowej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek innego państwa lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej;

f. usiłowaniem popełnienia samobójstwa, samookaleczenia – niezależnie od stanu zdrowia psychicznego;

g. zawodowym i niezawodowym uprawianiem następujących dyscyplin sportu: spadochroniarstwo, wspinaczka górska, paralotniarstwo, speleologia, nurkowanie
z użyciem akwalungu, baloniarstwo, lotniarstwo, lotnictwo, szybownictwo, skoki na gumowej linie, sporty zimowe uprawiane wyczynowo z wyłączeniem sportów pieszych, udział jako zawodnik w wyścigach pojazdów mechanicznych, a także innych sportów
o szczególnie ryzykownym lub ekstremalnym charakterze;

h. wypadkiem lotniczym, z wyłączeniem przypadku gdy ubezpieczony podróżował jako pasażer licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych;

i. pozostawaniem pod wpływem alkoholu (tj. jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila ), środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeśli nie został zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia;

j. chorobą ubezpieczonego, w tym następującą nagle (np. zawałem mięśnia sercowego, udarem mózgu itp.), z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy chorób i infekcji, stanowiących następstwo obrażeń fizycznych ciała doznanych wskutek nieszczęśliwego wypadku, o ile choroby lub infekcje wystąpiły w okresie 30 dni od nieszczęśliwego wypadku;

k. leczeniem lub zabiegami leczniczymi. 

ŚMIERĆ LUB CAŁKOWITE INWALIDZTWO UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANE WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM

 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć lub całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane wypadkiem komunikacyjnym w okresie odpowiedzialności FinLife z tytułu zawartej umowy generalnej zbiorowego ubezpieczenia na życie.

 2. Rodzaj i wysokość świadczeń

 a. w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym FinLife spełnia na rzecz uposażonego świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie generalnej.

b. w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym FinLife spełnia na rzecz uposażonego świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie generalnej.

 3. W okresie odpowiedzialności FinLife w stosunku do ubezpieczonego, FinLife spełnia jednorazowo wyłącznie jedno ze świadczeń wskazanych w pkt.2 lit.a lub lit. b.

4. Wyłączenia

FinLife nie ponosi odpowiedzialności, gdy śmierć ubezpieczonego spowodowana została lub nastąpiła w związku z:

a. działaniami wojennymi, stanem wojennym;

b. czynnym, dobrowolnym udziałem ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach;

c. zdarzeniem związanym z masowym skażeniem chemicznym i radioaktywnym;

d. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;

e. pełnieniem zasadniczej służby wojskowej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek innego państwa lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej;

f. usiłowaniem popełnienia samobójstwa, samookaleczenia – niezależnie od stanu zdrowia psychicznego;

g. udziałem jako zawodnik w wyścigach pojazdów mechanicznych;

h. wypadkiem lotniczym, z wyłączeniem przypadku gdy ubezpieczony podróżował jako pasażer licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych;

i. pozostawaniem pod wpływem alkoholu (tj. jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila ), środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeśli nie został zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia;

j. chorobą ubezpieczonego, w tym następującą nagle (np. zawałem mięśnia sercowego, udarem mózgu itp.), z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy chorób i infekcji, stanowiących następstwo obrażeń fizycznych ciała doznanych wskutek nieszczęśliwego wypadku, o ile choroby lub infekcje wystąpiły w okresie 30 dni od nieszczęśliwego wypadku;

k. leczeniem lub zabiegami leczniczymi.

CHOROBA ŚMIERTELNA UBEZPIECZONEGO

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje chorobę śmiertelną ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności FinLife z tytułu zawartej umowy generalnej zbiorowego ubezpieczenia na życie.

2. Rodzaj i wysokość świadczeń

W przypadku choroby śmiertelnej ubezpieczonego FinLife spełnia na rzecz ubezpieczonego świadczenie w wysokości 50 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci, nie wyższej jednak niż 300 000 zł. Świadczenie stanowi przedpłatę na poczet świadczenia należnego z tytułu śmierci.

Świadczenie, o którym mowa powyżej spełniane jest pod warunkiem, że w dacie spełnienia świadczenia ubezpieczony żyje.

W okresie odpowiedzialności z tytułu omawianego ubezpieczenia oraz w okresach jego przedłużenia FinLife spełnia jednorazowo wyłączenie jedno świadczenie z tytułu ubezpieczenia dotyczącego choroby śmiertelnej.

W przypadku śmierci ubezpieczonego FinLife zmniejsza świadczenie o kwotę wypłaconego świadczenia z tytułu choroby śmiertelnej.

3. Wyłączenia

FinLife nie ponosi odpowiedzialności, gdy choroba śmiertelna ubezpieczonego spowodowana została lub nastąpiła w związku z:

a. działaniami wojennymi, stanem wojennym;

b. czynnym, dobrowolnym udziałem ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach;

c. zdarzeniem związanym z masowym skażeniem chemicznym i radioaktywnym;

d. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa.

ŚMIERĆ MAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie małżonka ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć małżonka ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności FinLife z tytułu zawartej umowy generalnej zbiorowego ubezpieczenia na życie.

2. Rodzaj i wysokość świadczeń

W przypadku śmierci małżonka ubezpieczonego FinLife spełnia na rzecz ubezpieczonego świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie generalnej.

3. Wyłączenia

FinLife nie ponosi odpowiedzialności, gdy śmierć małżonka ubezpieczonego spowodowana została lub nastąpiła w związku z:

a. działaniami wojennymi, stanem wojennym;

b. czynnym, dobrowolnym udziałem ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach;

c. zdarzeniem związanym z masowym skażeniem chemicznym i radioaktywnym;

d. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa.

4. Odpowiedzialność FinLife z tytułu omawianego ubezpieczenia wygasa w dniu śmierci ubezpieczonego.

FinLife nie ponosi odpowiedzialności, gdy śmierć małżonka ubezpieczonego nastąpiła w dniu śmierci ubezpieczonego. 

ŚMIERĆ LUB CAŁKOWITE INWALIDZTWO MAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANE NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie małżonka ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć lub całkowite inwalidztwo małżonka ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem w okresie odpowiedzialności FinLife z tytułu zawartej umowy generalnej zbiorowego ubezpieczenia na życie.

2. Rodzaj i wysokość świadczeń

a. w przypadku śmierci małżonka ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem FinLife spełnia na rzecz ubezpieczonego świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie generalnej.

b. w przypadku całkowitego inwalidztwa małżonka ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem FinLife spełnia na rzecz ubezpieczonego świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie generalnej.

3. W okresie odpowiedzialności FinLife spełnia jednorazowo wyłącznie jedno ze świadczeń wskazanych w pkt.2 lit.a lub lit. b.

4. Wyłączenia

FinLife nie ponosi odpowiedzialności, gdy śmierć małżonka ubezpieczonego spowodowana została lub nastąpiła w związku z:

a. działaniami wojennymi, stanem wojennym;

b. czynnym, dobrowolnym udziałem ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach;

c. zdarzeniem związanym z masowym skażeniem chemicznym i radioaktywnym;

d. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;

e. pełnieniem zasadniczej służby wojskowej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek innego państwa lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej;

f. usiłowaniem popełnienia samobójstwa, samookaleczenia – niezależnie od stanu zdrowia psychicznego;

g. zawodowym i niezawodowym uprawianiem następujących dyscyplin sportu: spadochroniarstwo, wspinaczka górska, paralotniarstwo, speleologia, nurkowanie
z użyciem akwalungu, baloniarstwo, lotniarstwo, lotnictwo, szybownictwo, skoki na gumowej linie, sporty zimowe uprawiane wyczynowo z wyłączeniem sportów pieszych, udział jako zawodnik w wyścigach pojazdów mechanicznych, a także innych sportów
o szczególnie ryzykownym lub ekstremalnym charakterze;

h. wypadkiem lotniczym, z wyłączeniem przypadku gdy małżonek ubezpieczonego podróżował jako pasażer licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych;

i. pozostawaniem pod wpływem alkoholu (tj. jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila ), środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeśli nie został zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia;

j. chorobą małżonka ubezpieczonego, w tym następującą nagle (np. zawałem mięśnia sercowego, udarem mózgu itp.), z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy chorób i infekcji, stanowiących następstwo obrażeń fizycznych ciała doznanych wskutek nieszczęśliwego wypadku, o ile choroby lub infekcje wystąpiły w okresie 30 dni od nieszczęśliwego wypadku;

k. leczeniem lub zabiegami leczniczymi.

5. Odpowiedzialność FinLife z tytułu omawianego ubezpieczenia wygasa w dniu śmierci ubezpieczonego.

FinLife nie ponosi odpowiedzialności, gdy śmierć małżonka ubezpieczonego nastąpiła w dniu śmierci ubezpieczonego. 


USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
1. Zgłoszenie szkody
2. Wypłata świadczeń

3. Formularze FinLife zgłoszenia szkody

4. Biura FinLife 

ZGŁOSZENIE SZKODY

 W przypadku zajścia któregokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego uposażony, ubezpieczony lub osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązana jest przesłać do FinLife za pośrednictwem Hanza Brokers następujące dokumenty:

 1. W przypadku śmierci ubezpieczonego:

a. wniosek o wypłatę świadczenia oraz zgłoszenie zgonu-na formularzu FinLife,

b. odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego oraz na żądanie FinLife zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu wystawione przez lekarza lub uprawniony podmiot,

c. kopię zaświadczenia o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

d. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przedstawiciela Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, lub przedstawiciela FinLife kopię dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia,

e. inne dokumenty wskazane przez FinLife niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia.

2. W przypadku śmierci lub całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem dokumenty zgodnie z pkt 1 lit. c-e oraz:

a. wniosek o wypłatę świadczenia oraz zgłoszenie zdarzeń spowodowanych

       nieszczęśliwym wypadkiem-na formularzu FinLife,

b. wyniki badań potwierdzające całkowite inwalidztwo ubezpieczonego, lub orzeczenie
    lekarza orzecznika ZUS o uznaniu ubezpieczonego za całkowicie lub trwale
    niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy - w przypadku całkowitego
    inwalidztwa ubezpieczonego,

c. odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego – w przypadku śmierci ubezpieczonego,

d. dokument stwierdzający, że śmierć lub całkowite inwalidztwo ubezpieczonego zostały
    spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, np. raport policji.

3. W przypadku śmierci lub całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanych wypadkiem komunikacyjnym dokumenty zgodnie z pkt 1 lit. c-e oraz:

a. wniosek o wypłatę świadczenia oraz zgłoszenie zdarzeń spowodowanych wypadkiem komunikacyjnym- na formularzu FinLife,

b. wyniki badań potwierdzające całkowite inwalidztwo ubezpieczonego, lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o uznaniu ubezpieczonego za całkowicie lub trwale niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy - w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym ,

c. odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego oraz na żądanie FinLife zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu wystawione przez lekarza lub uprawniony podmiot – w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,

d. dokument stwierdzający, ze śmierć lub całkowite inwalidztwo ubezpieczonego zostały spowodowane wypadkiem komunikacyjnym, np. raport policji.

4. W przypadku choroby śmiertelnej ubezpieczonego dokumenty zgodnie z pkt 1 lit. c-e oraz:

a. wniosek o wypłatę świadczenia oraz zgłoszenie choroby śmiertelnej- na formularzu FinLife,

b. diagnozę i rokowania choroby ustalone przez dwóch lekarzy odpowiedniej specjalizacji potwierdzające brak rokowań na przeżycie przez ubezpieczonego okresu dłuższego niż 12 miesięcy,

c. dokumenty uzasadniające stwierdzenie wystąpienia choroby śmiertelnej np. badania radiologiczne, histologiczne lub laboratoryjne.

5. W przypadku śmierci małżonka dokumenty zgodnie z pkt 1 lit. a, c-e oraz:

a. odpis skrócony aktu zgonu małżonka oraz na żądanie FinLife zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu wystawione przez lekarza lub uprawniony podmiot ,

b. odpis skrócony aktu małżeństwa.

6. W przypadku śmierci lub całkowitego inwalidztwa małżonka ubezpieczonego spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem dokumenty zgodnie z pkt 1 lit. c-e oraz:

a. wniosek o wypłatę świadczenia oraz zgłoszenie zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem- na formularzu FinLife,

b. wyniki badań potwierdzające całkowite inwalidztwo małżonka ubezpieczonego, lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o uznaniu małżonka ubezpieczonego za całkowicie lub trwale niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy - w przypadku całkowitego inwalidztwa małżonka ubezpieczonego,

c. odpis skrócony aktu zgonu małżonka – w przypadku śmierci małżonka ubezpieczonego,

d. dokument stwierdzający, ze śmierć lub całkowite inwalidztwo małżonka ubezpieczonego zostały spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, np. raport policji

e. odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Formularze o wypłatę świadczenia są dostępne na stronie internetowej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w biurze ŚlOIIB oraz w biurach FinLife. 

Wyżej wymienione dokumenty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w biurze ŚlOIIB lub w biurach FinLife i przesłać wraz z formularzami na adres:

HANZA BROKERS SP. Z O.O.
ul. Jasna 15
00-003 WARSZAWA

BEZPŁATNA  INFOLINIA  0 800  241 100


WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

1. W terminie 7 dni od daty otrzymania przez zakład ubezpieczeń pisemnego zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń informuje o otrzymaniu zawiadomienia brokera i osobę zgłaszającą roszczenie.

2. Zakład ubezpieczeń spełnia świadczenie w terminie 20 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów potwierdzających zasadność zgłoszonego roszczenia.

3. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności zgłoszonego roszczenia lub wysokości przysługującego świadczenia okazałoby się niemożliwe, świadczenie spełniane jest w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże spełnienie bezspornej części świadczenia następuje
w terminie określonym w ust. 2.

4. Jeżeli w terminach wskazanych w ust.2 i ust.3 zakład ubezpieczeń nie spełni świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności spełnienia świadczenia.

5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu zakład ubezpieczeń powiadamia w terminach określonych
w ustępach poprzedzających, osobę zgłaszającą roszczenie i brokera o odmowie przyznania świadczenia, wskazując w uzasadnieniu podstawę faktyczną i prawną odmowy oraz pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 

FORMULARZE FINLIFE ZGŁOSZENIA SZKODY

1. Wniosek o wypłatę świadczenia – wypełniany przy każdym zgłoszeniu szkody (format *.pdf)

2. Zgłoszenie zgonu – wypełniany w przypadku każdego zgonu ( zwykłego, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym ) (format *.pdf)

3. Zgłoszenie całkowitego inwalidztwa (format *.pdf)

4. Oświadczenie o ilości dzieci (format *.pdf)

5. Uwaga  - nowe obowiązujące formularze do zgłaszania szkód oraz deklarację zgody zbiorowego ubezpieczenia na życie Finlife Bezpieczni Razem (format .pdf)

 

 

ADRESY BIUR FINLIFE

1. Oddział w Katowicach
ul. Dąbrówki 13,
40-081 Katowice
tel. (032) 352 89 20, 352 89 31

2. Oddział w Częstochowie
Al. N.M.P. 12d
42-200 Częstochowa
tel. (034)321 40 14 

3. Oddział w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 3 lok 208
44-200 Rybnik
tel. (032) 423 30 61

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony