All for Joomla All for Webmasters

Coraz trudniej nadążyć za wprowadzanymi do Prawa budowlanego zmianami.

Poniżej podsumowanie zmian przyjętych przez Radę Ministrów oraz wyszczególnienie zmian, które nastąpią w najbliższym czasie w wyniku zapisów wprowadzonych przy okazji zmian w innych ustawach.

 

I. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, projekt prawdopodobnie trafi do parlamentu, gdzie debatować nad nim będą posłowie i senatorowie.

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi, nowymi procedurami, które niebawem mogą nas obowiązywać ( opracowanie PIIB):

Planowana zmiana Prawa budowlanego, która dzieli projekt budowlany na trzy części, pociąga za sobą konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt tego rozporządzenia jest dostępny tutaj: https://tiny.pl/t43mb
Przyjrzyjmy się jak będzie wyglądało nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny (PT).

Przede wszystkim ma się on składać „z opracowań technicznych oraz w przypadku budynków charakterystyki energetycznej budynków”.
Szczegółową zawartość PT reguluje par. 17 (część opisowa) i par. 18 (część graficzna) projektu rozporządzenia. Z lektury projektowanego aktu można wysnuć następujące spostrzeżenia:

 1. Część opisowa PT zawierać będzie te same elementy, które AKTUALNIE są wymagane dla PA-B, z wyłączeniem: § 11 ust. 2 pkt 1, 3, 11, 12. Choć formalnie nie będą one wymagane, to w praktyce i tak większość z nich znajdzie się w PT, gdyż trudno aby projekt nie zawierał takich elementów jak:
  - rodzaj zamierzenia budowlanego,
  - charakterystyczne parametry, czy
  - dane techniczne obiektu budowlanego.
 2. Część rysunkowa PT zawierać będzie te same elementy, które AKTUALNIE są wymagane dla PA-B oraz dodatkowo:
  - schemat podziału na strefy pożarowe,
  - układ komunikacji wewnętrznej terenu (powtórzony w nowym PZT),
  - układ sieci (również powtórzony w nowym PZT).
 3. PT ma zawierać kilka elementów, które JEDNOCZEŚNIE (po zmianie przepisów) będą wymagane w:
  - PA-B, np. rzuty i przekroje, czy też niezbędne warunki do korzystania z niektórych obiektów przez osoby niepełnosprawne,
  - a także w PZT (wymienione w ww. pkt. 2 rysunki).

PT będzie więc opracowaniem podobnym do obecnego PA-B, w którym z jednej strony kilka elementów ubędzie (np. elewacje, analiza możliwości racjonalnego wykorzystania…, czy informacja o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń), a kilka przybędzie (np. wymienione w pkt 2 rysunki).

Biorąc pod uwagę te powtórzenia opisów i rysunków w PT, które znajdą się równolegle w PZT i PA-B, a także to, że do PT należy dołączyć te same dokumenty formalne jak do PZT i PA-B (uprawnienia, zaświadczenia, oświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia, itd.), czy też stronę tytułową z identycznymi informacjami (w tym zakres i numer uprawnień, mimo dodanego prawnego obowiązku dołączenia dokumentu uprawnień projektantów) - wydzielenie tego opracowania wydaje się pozbawione sensu.

Projekt rozporządzenia nie przewiduje, aby nowe opracowanie jakim będzie PT był projektem wykonawczym.
Zresztą gdyby tak było, to projektodawca zdecydowałby się na równoległą zmianę ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jej przepisu wykonawczego.

II. Już w kolejnym tygodniu, od 23 listopada,  czeka nas następna zmiana ustawy PRAWO BUDOWLANE. A to na skutek wprowadzenia nowej ustawy:
Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.2170 art. 2 

Zmiany wprowadzone są w następujących artykułach:

Art. 2.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29:
a) w ust. 1 w pkt 1:
– lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,",
– w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) silosów na kiszonkę;",
b) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych;";
2) w art. 30 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i f, pkt 1a-2b. 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;",
b) pkt 2b otrzymuje brzmienie:

"2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i f oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;";
3) w art. 82 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;".

III.  Kolejna zmiana czeka nas 1 stycznia 2020r. dzięki wprowadzeniu ustawy:
 - Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2019.2166

Art. 3.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815) w art. 33 w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.".

Początek strony