All for Joomla All for Webmasters

KALENDARIUM PRAWNE – LIPIEC 2018

Kalendarium prawne – czerwiec, lipiec 2018

6.06.2018

weszło w życie

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

21.06.2018

weszła w życie

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1090)

Ustawa przenosi kompetencje w sprawach infrastruktury informacji przestrzennej z Ministerstwa Cyfryzacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jednocześnie ustawa zobowiązuje Głównego Geodetę Kraju do tworzenia i utrzymywania geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej jako centralnego punktu dostępu do usług oraz prowadzenia publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadawania im jednolitych identyfikatorów. Dzięki wprowadzonym zmianom w jednym resorcie znajdą się wszystkie instrumenty niezbędne do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu, tj. geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz infrastruktura informacji przestrzennej.

22.06.2018

weszły w życie

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1101)

Rozporządzenie stwarza podstawy prawne do udzielania pomocy publicznej w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Wsparcie może być udzielone na inwestycje realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, polegające na budowie sieci NGA (sieci dostępu nowej generacji) na obszarach, na których sieci NGA nie istnieją i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od dnia ogłoszenia otwartych konsultacji społecznych (tzw. białe obszary NGA). Zgodnie z przepisami podmiotem udzielającym wsparcia będzie pośrednik finansowy, wybrany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

4.07.2018

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 r. poz. 1175)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 987, z późn. zm.). Zmiany polegają na wprowadzeniu przepisów techniczno-budowlanych dających możliwość kursowania pociągów z prędkością do 250 km/h. Ponadto celem nowelizacji jest zapewnienie spójności prawa krajowego dotyczącego budowli kolejowch z przepisami technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) przyjętymi w aktach prawa Unii Europejskiej.

Opracowała: Aneta Malan-Wijata

Za portalem: http://www.inzynierbudownictwa.pl

Początek strony