All for Joomla All for Webmasters

KALENDARIUM PRAWNE – KWIECIEŃ 2018

14.04.2018
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
(Dz.U. z 2018 r. poz. 680)

Rozporządzenie wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.

Nowe rozporządzenie zmienia wymagania emisyjne dla tzw. średnich źródeł spalania paliw.

 

20.04.2018
ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

26.04.2018
weszła w życie

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 710)

 

Ustawa zmienia brzmienie przepisu przejściowego zawartego w art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, z późn. zm.), w taki sposób, że do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r. (wejście w życie nowej ustawy – Prawo wodne), zamiast przepisów nowych zastosowanie znajdą, co do zasady, przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., to jest przed dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Poza tym dodane zostały przepisy określające zasady postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

27.04.2018
weszła w życie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

30.04.2018
weszła w życie

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)

 

Ustawa stanowi najważniejszą z ustaw pakietu Konstytucja Biznesu i zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.).

 

Nowa ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.

 

Dla przedsiębiorców wprowadzono zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, natomiast do podstawowych zasad obowiązujących organy władzy publicznej w relacjach z przedsiębiorcami zaliczono m.in.: zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, zasadę przyjaznej dla przedsiębiorcy interpretacji przepisów, w przypadku gdy w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, oraz zasadę pewności prawa, polegającą na tym, że organ bez uzasadnionej przyczyny nie może odstąpić od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

 

W myśl nowych przepisów nie będzie stanowić działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (tzw. działalność nierejestrowa).

 

Nowym rozwiązaniem jest też ulga na start dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego czasu, którzy przez okres 6 miesięcy zostaną zwolnieni z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

 

Po tym okresie ustawa przewiduje opcjonalnie tzw. mały ZUS przez kolejne 24 miesiące.

 

Zniesiono także wymóg posługiwania się przez przedsiębiorcę numerem REGON, zamiast tego przedsiębiorca będzie zobowiązany do identyfikacji w urzędach wyłącznie na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 

Zmiany dotyczą także instytucji zawieszenia działalności gospodarczej i polegają m.in. na możliwości zawieszenia wykonywania działalności na czas nieokreślony albo zawieszenia na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu.

 

Ustawa ustanawia instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego zadaniem będzie strzeżenie praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Regulacja utrzymuje dotychczasową instytucję interpretacji indywidualnych polegającą na możliwości złożenia przez przedsiębiorcę do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosku o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

 

Jednocześnie wprowadzono nowe instytucje prawne służące zapewnieniu jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej w postaci objaśnień prawnych oraz utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

 

Objaśnienia prawne to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania. Mają być one wydawane, z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przez właściwych ministrów oraz organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych.

 

Objaśnienia prawne będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwego ministra lub na stronie podmiotowej uprawnionego organu. Z

 

kolei przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych.

 

Należy podkreślić, że przedsiębiorca będzie zwolniony z ewentualnych sankcji w przypadku zastosowania się do objaśnień prawnych, interpretacji indywidualnej lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

 

Poza tym nowe przepisy powołują do życia Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, który zastąpi dotychczasowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy.

 

Głównym zadaniem tej instytucji, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, jest umożliwienie załatwiania spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz dostęp do informacji w tych sprawach.

 

Zmiany obejmują ponadto zagadnienie reglamentacji działalności gospodarczej i polegają na wyróżnieniu trzech form takiej reglamentacji – koncesje, zezwolenia oraz wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej.

 

W akcie prawnym unormowana została również procedura i tryb dokonywania kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców.

 

Nowością jest także ustanowienie zasad opracowywania przez podmioty posiadające inicjatywę prawodawczą projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania.

30.04.2018
weszła w życie

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. 648)

 

Ustawa określa zadania i sposób działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 

Do zadań Rzecznika należeć będzie m.in. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej.

 

Rzecznik będzie mógł także występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, dotyczących przepisów budzących wątpliwości, informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej, a także informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

 

Będzie on uprawniony do wszczęcia postępowania administracyjnego, wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych do sądu administracyjnego, a ponadto uczestniczenia w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi.

 

Do jego kompetencji należeć będzie także legitymacja do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, występowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, oraz możliwość żądania wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w przypadku podejrzenia przestępstwa.

 

Wskazane w ustawie czynności Rzecznik może podjąć z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przedsiębiorców.

30.04.2018
weszła w życie

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647)

 

Ustawa zastępuje dotychczasowe przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz przepisy regulujące zasady działania Pojedynczego Punktu Kontaktowego zawarte w uchylonej ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Nowe przepisy w zasadniczej części stanowią odtworzenie dotychczasowego stanu prawnego. Natomiast do nowych regulacji należy zaliczyć możliwość udostępnienia online przez przedsiębiorcę w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.

 

Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Dane wpisywane do CEIDG zostały podzielone na dane ewidencyjne przedsiębiorcy (wniosek o zmianę wpisu w tym zakresie musi być złożony w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych) i dane informacyjne o przedsiębiorcy (mogą być zmienione w każdym czasie).

 

Wprowadzona została też zasada, zgodnie z którą nastąpi automatyczne wznowienie wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu zawieszenia, jeśli przedsiębiorca wskaże taki okres we wniosku o zawieszenie.

 

W sferze dotyczącej Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy – instytucji zastępującej dotychczasowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy, ustawa przewiduje, że ma być on prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz w inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą. Do jego głównych zadań należy umożliwienie przedsiębiorcom załatwienie online formalności związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z tym tematem.

 

Za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy możliwe będzie także wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenia o niezaleganiu z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.

30.04.2018
weszła w życie

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649)

 

Ustawa reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Polski, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium Polski przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oraz określa zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i przedstawicielstw w Polsce.

 

Początek strony