All for Joomla All for Webmasters

Reforma procesu inwestycyjnego i systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego dla ułatwienia przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - przygotowywana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje reformę procesu inwestycyjnego
i systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego dla ułatwienia przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

Działania poprzedzające realizację reformy obejmują między innymi:

 

1. powołanie  zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Głównym zadaniem zespołu będzie wsparcie w zakresie opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, w sposób szczególny obejmującej zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianę ustawy Prawo budowlane. Efektem prac ma być opracowanie zmian legislacyjnych, które spowodują uproszczenie, skrócenie oraz zmniejszenie represyjności procesu inwestycyjno-budowlanego oraz poprawią funkcjonowanie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów prorozwojowych i przyjaznych inwestorowi, jednocześnie chroniących konstytucyjne prawa innych uczestników tych procesów.

Zespół będzie składać się z przedstawicieli środowisk uczestniczących w procesie tworzenia przestrzeni publicznej, w tym z urbanistów, architektów i deweloperów. Członkami będą również przedstawiciele Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.      

Członkowie Zespołu:
        


Ryszard Kowalski

jest Prezesem Zarządu Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Robert Dziwiński

przez wiele lat pełnił funkcję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a wcześniej Zastępcy GINB. Z wykształcenia prawnik.

Norbert Książek

jest Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, specjalizujący się w orzecznictwie. Z wykształcenia prawnik.

Magdalena Błeńska

poseł na Sejm RP VIII kadencji. Z wykształcenia architekt.

Robert Mikulski

to doświadczony radca prawny i legislator.

Tomasz Sławiński

to doświadczony urbanista, magister inżynier budownictwa lądowego, magister inżynier architekt oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

Artur Kosicki

to autor ponad 50 publikacji z zakresu procesu budowlanego, gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego.

Dariusz Anisiewicz

architekt, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP.

Piotr Andrzejewski

architekt, jest członkiem Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Marek Poddany

pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Mirosław Hagemejer

jest architektem i członkiem Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Mariusz Ścisło

Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Izolda Buzar-Śmigiel (Radca Ministra) i Grzegorz Kubaszewski (Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości) są pracownikami Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Anita Grabowska-Wlaź (Dyrektor) i Jarosław Sosnowski (Zespół Koordynacji i Nadzoru) są pracownikami Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Anita Grabowska-Wlaź została powołana na przewodniczącego zespołu. Jarosław Sosnowski został jego sekretarzem.

Zespół do końca roku ma przygotować projekt zmian, który zostanie przedstawiony publicznie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

2. powołanie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna doradza Ministrowi Inwestycji i Rozwoju działała w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komisja rozpatruje sprawy z inicjatywy ministra lub - po uzgodnieniu z ministrem - na własny wniosek. Przewodniczący komisji i jej członkowie są powoływani i odwoływani przez ministra. Komisja funkcjonuje na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ doradczy składa się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.    

Członkowie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej:

 

 1. Jacek Banduła
 2. Andrzej Dobrucki
 3. Jan Kempa
 4. Zbigniew Kamiński
 5. Bartłomiej Kolipiński
 6. Ryszard Kowalski
 7. Aleksander Noworól
 8. Tomasz Ossowicz
 9. Natalia Przesmycka
 10. Katarzyna Rokicka-Müller
 11. Krzysztof Skalski
 12. Tomasz Sławiński – Przewodniczący
 13. Michał Stangel
 14. Bolesław Stelmach
 15. Mariusz Ścisło
 16. Przemysław Śleszyński
 17. Marcin Wiącek

 

Dyskusja nad projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz to, w jaki sposób wpisze się ona w przygotowywaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju reformę procesu inwestycyjnego i systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego były tematem pierwszego spotkania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Inauguracyjne posiedzenie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w nowym składzie – połączone z wręczeniem nominacji odbyło się 22 maja 2018 r

 

W zmienionym projekcie ustawy zrezygnowano z angażowania wojewody w proces decyzyjny. Zgoda na lokalizację inwestycji wydawana będzie przez radę gminy w formie uchwały. To samorząd najlepiej zna lokalne uwarunkowania, więc powinien mieć decydujący głos w sprawie realizacji inwestycji na terenie, na którym działa. Taki mechanizm zwiększy przy tym partycypację społeczną w podejmowanych przez radę gminy rozstrzygnięciach. Wprowadzone wymagania dotyczące konsultacji publicznych mają zagwarantować transparentność i powszechny udział w podejmowanych przez gminę decyzjach. Uchwała o ustaleniu lokalizacji będzie musiała być zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, podczas gdy dziś przy wydawaniu warunków zabudowy taki warunek nie musi być spełniony. Brak spełnienia standardów urbanistycznych zapisanych w ustawie uniemożliwi wydanie pozwolenia na użytkowanie, w efekcie nastąpi więc ograniczenie dopuszczalności powstawania zabudowy substandardowej, pozbawionej dostępu do niezbędnej infrastruktury i będzie to rozwiązanie służące redukcji negatywnego wpływu urbanizacji na środowisko. Pozwoli to również zapobiegać wyłączeniu przestrzennemu i powstawaniu "sypialnianych" dzielnic oraz obszarów, zamieszkanie w których stygmatyzuje, skutkując m.in. wykluczeniem społecznym.          

Zwiększono udział strony społecznej w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej. Projektowane przepisy dotyczące koncepcji urbanistyczno-architektonicznej będą jeszcze bardziej precyzyjne. Przewiduje się obowiązek dołączenia koncepcji na etapie składania wniosku przez inwestora i udział przedstawiciela władzy wykonawczej i stanowiącej gminy w zespole konkursowym oceniającym zaproponowane koncepcje urbanistyczno-architektoniczne. Będzie zróżnicowanie standardów lokalizacji w zależności od wielkości miejscowości. Ustawa będzie określać standardy lokalizacji, ale rada gminy będzie mogła określić własne (lokalne) standardy. Pojawiło się większe zróżnicowanie inwestycji, które będą realizowane na podstawie ustawy, co umożliwi włączenie mniejszych inwestycji. Projekt zawiera okres obowiązywania ustawy – 10 lat.

W oparciu o:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/reforma-procesu-inwestycyjno-budowlanego-oraz-systemu-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego/

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/minister-inwestycji-i-rozwoju-powolal-glowna-komisje-urbanistyczno-architektoniczna/

 

Początek strony