All for Joomla All for Webmasters

Kalendarium prawne - styczeń 2018

 

1.01.2018

weszły
w życie

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)

 

Najważniejsze zmiany w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), dotyczą zagadnień, takich jak:

1) przepisy ogólne:

– zmodyfikowano definicje: zabudowy śródmiejskiej, kondygnacji, kondygnacji podziemnej, terenu biologicznie czynnego,

– dodano definicje: działki budowlanej, parkingu, aneksu kuchennego;

2) usytuowanie budynku na działce budowlanej:

– wprowadzono pomiar wymaganych odległości od „granicy działki”, na której realizowana jest inwestycja, zamiast jak dotychczas „granicy działki sąsiedniej”,

– zastąpiono terminy „otwór okienny” i „otwór drzwiowy” odpowiednio terminami „okno” i „drzwi”,

– dopuszczono możliwość sytuowania budynku ścianą bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy jedynie w przypadku, gdy plan miejscowy przewiduje taką możliwość,

– dopuszczono możliwość sytuowania każdego budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, pod warunkiem że będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

– dopuszczono lokalizację w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m (dotychczas 5,5 m) i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi,

– doprecyzowano, że odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy oraz dopuszczono zmniejszenie odległości okapu do 1 m,

– zwolniono pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z obowiązku dotyczącego odległości do granicy z sąsiednią działką budowlaną,

– zrezygnowano z wszelkich wymagań dotyczących zachowania określonych odległości, w przypadku gdy sąsiednia działka jest działką drogową;

3) parkingi i garaże dla samochodów:

– zwiększono z 2,3 m do 2,5 m szerokość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz zmieniono wymagane odległości tych stanowisk od okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz granic działki budowlanej,

– wprowadzono określenie szerokości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe (ciężarowe i autobusy), a także wskazano, w jakiej odległości mogą się one znajdować od okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz granic działki budowlanej,

– dopuszczono możliwość sytuowania niezadaszonych parkingów do dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym bez zachowania odpowiednich odległości od okien budynków,

– wprowadzono możliwość lokalizacji, nie uwzględniając wymaganych odległości od granicy działki, niezadaszonych parkingów do dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, pod warunkiem że będą się one stykać z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce,

– dopuszczono usytuowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych bez żadnych ograniczeń dotyczących odległości do okien innych budynków,

– zmniejszono z 5,70 m do 5,0 m szerokość drogi manewrowej do stanowisk postojowych w garażu przy usytuo­waniu prostopadłym,

– określono sposób pomiaru odległości między stanowiskiem postojowym a słupem i ścianą w garażu, wskazując, że wymaganą odległość należy mierzyć od dłuższej krawędzi stanowiska postojowego, a nie jak dotychczas od boku samochodu i powinna ona wynosić od tej krawędzi co najmniej 0,3 m w przypadku ściany i 0,1 m w przypadku słupa, pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu;

4) miejsca gromadzenia odpadów stałych:

– rozszerzono katalog miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych o utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami,

– w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej zniesiono wymagania dotyczące zachowania odpowiednich odległości miejsc do gromadzenia odpadów stałych od granicy działki i od okien,

– usunięto przepis dotyczący sytuowania trzepaków przy budynkach wielorodzinnych;

5) wyposażenie techniczne budynków:

– w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 wprowadzono wymóg wydzielenia pomieszczenia dostosowanego do karmienia i przewijania dzieci;

6) mieszkania w budynkach wielorodzinnych:

– zastąpiono przepis określający minimalną szerokość i powierzchnię pomieszczeń w mieszkaniu regulacją określającą minimalną powierzchnię użytkową mieszkania – 25 m2,

– zamieniono pojęcie wnęki kuchennej na aneks kuchenny,

– zrezygnowano z regulacji określającej wyposażenie kuchni,

– usunięto przepis nakazujący projektowanie miejsca przeznaczonego na pralkę wyłącznie w łazience,

– dopuszczono stosowanie w mieszkaniu jednopokojowym aneksu kuchennego połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej;

7) bezpieczeństwo pożarowe:

– zwolniono budynki inwentarskie o kubaturze brutto do 1500 m3 z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej,

– zdefiniowano granicę lasu i umożliwiono, pod pewnymi warunkami, sytuowanie budynku w odległości 4 m od granicy lasu, w przypadku gdy granica lasu będzie się znajdowała na sąsiedniej działce, oraz w dowolnej odległości od lasu, gdy granica lasu będzie przebiegała na działce, na której będzie realizowana inwestycja,

– doprecyzowano wymagania dla ewakuacyjnych klatek schodowych,

– zmodyfikowano wymagania przeciwpożarowe dla garaży dotyczące samoczynnych urządzeń gaśniczych, instalacji wentylacji oddymiającej oraz wyjść ewakuacyjnych.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2379)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2445)

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. poz. 925), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. poz. 1642), i związana jest ze zmianą ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), dokonaną ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), która wprowadziła do niej przepisy ułatwiające zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w jej nowym brzmieniu dopuszcza, aby formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mieściły się w jednym budynku z przedszkolami, także w przypadku gdy znajdują się w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa. Nowelizacja dostosowuje przepisy zmienianych rozporządzeń do aktualnego stanu prawnego, a ponadto wprowadza dodatkowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2477)

Zgodnie z rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (D.U. z 2017 r. poz. 2478)

Zgodnie z rozporządzeniem ogłoszenia dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość tych umów jest równa lub przekracza kwotę 5 548 000 euro stanowiącą równowartość kwoty 23 921 312 zł.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479)

Rozporządzenie zawiera aktualne kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku zamówień na roboty budowlane, objętych przepisami dyrektyw unijnych, nastąpiła zmiana progu z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro (to jest wzrost z 21 813 853 zł do 23 921 312 zł).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 2490)

Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Regulacja zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 1875, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2502)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2501)

 

Rozporządzenia stanowią akty wykonawcze do nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (patrz kalendarium w „IB” nr 10/2017), wdrażającej do polskiego systemu gospodarowania wodami unijną zasadę zwrotu kosztów usług wodnych. Przepisy rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. określają wysokość jednostkowych stawek opłat za usługi wodne w formie opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Opłata stała naliczana będzie za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz określoną w pozwoleniu maksymalną ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Opłata ta naliczana będzie także m.in. za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych. Z kolei opłata zmienna uzależniona będzie od faktycznej ilości pobranych wód czy też ilości oraz jakości odprowadzonych ścieków. Natomiast rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. określa wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym. Zastępuje ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. poz. 2177).

 


31.01.2018
weszła w życie

 

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 10)

Nowelizacja dotyczy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) i ma na celu zmianę dotychczasowego stanu prawnego, w którym regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z nieruchomości podlegały reżimom dwóch ww. ustaw w zależności od tego, czy chodziło o drzewa i krzewy znajdujące się odpowiednio na terenie nieruchomości niewpisanej do rejestru zabytków czy też wpisanej do tego rejestru. W myśl nowych przepisów usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będzie podlegało przepisom ustawy o ochronie przyrody, a organem właściwym do wydania zezwolenia w tej sprawie pozostanie wojewódzki konserwator zabytków. Ustawa przewiduje jedynie wyjątek w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, które będzie wymagało dodatkowego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków. Do innych zmian należy zaliczyć wyłączenie z zawartego w ustawie o ochronie przyrody katalogu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dwóch przypadków dotyczących krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne oraz drzew lub krzewów owocowych, znajdujących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Ponadto zdecydowano o nienaliczaniu opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli ich usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

 

Ustawa weszła w życie z dniem 18 stycznia 2018 r.

 

 


została
ogłoszona

 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 12)

 

Zasadniczym celem ustawy jest zmiana organu administracji rządowej odpowiedzialnego za pobór opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222), oraz opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1057). Zgodnie z nowymi przepisami opłaty te będzie pobierał Główny Inspektor Transportu Drogowego zamiast Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Główny Inspektor Transportu Drogowego uzyska także uprawnienia do instalowania w pasie drogowym dróg krajowych stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do poboru lub kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd autostradą wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia. Rozszerzono ponadto katalog organów uprawnionych do instalacji stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia o organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcję Transportu Drogowego, w celu umożliwienia tym organom realizacji ich ustawowych zadań.

 

Jednocześnie niniejszą ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. znowelizowano ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), wprowadzając regulację stanowiącą, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych oraz służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także urządzeń służących do poboru lub kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd autostradą i urządzeń służących do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach (art. 29 ust. 1 pkt 11c ustawy – Prawo budowlane).

 

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 3 listopada 2018 r.

 

Początek strony