All for Joomla All for Webmasters

Kalendarium prawne – czerwiec - sierpień 2017

20 czerwca 2017

został wydany

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, sygn. akt K 16/15 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1213)

Wyrok dotyczy art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148), który reguluje uproszczony tryb uzyskania certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii (m.in. brak wymogu ukończenia określonego w ustawie szkolenia podstawowego oraz złożenia z wynikiem pozytywnym odpowiedniego egzaminu). W myśl wskazanego przepisu certyfikat mogły uzyskać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), tj. przed dniem 1 września 2005 r. Zastrzeżenia konstytucyjne dotyczyły warunku, że o certyfikat instalatora w tym trybie mogły się ubiegać tylko osoby posiadające dyplom ukończenia specjalistycznych studiów wyższych wydany po dniu 1 września 2005 r. i na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (1 września 2005 r. jest dniem wejścia w życie tej ostatniej ustawy). Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w powyższym zakresie art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii jest niezgodny z zawartą w art. 32 ust. 1 konstytucji zasadą równości wobec prawa. Trybunał wskazał, że cechą istotną uzasadniającą równe traktowanie wszystkich osób ubiegających się o certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii na podstawie zaskarżonego przepisu jest posiadanie dostatecznej wiedzy i wystarczających umiejętności w dziedzinie instalacji odnawialnych źródeł energii, poświadczonych dyplomem ukończenia właściwych studiów wyższych. Zaskarżony przepis różnicuje prawa podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji prawnie relewantnej. Wejście w życie wyroku spowoduje, że o certyfikat instalatora odnawialnych źródeł w trybie przewidzianym w wymienionym przepisie będą się mogły ubiegać wszystkie osoby, które posiadają dyplom ukończenia specjalistycznych studiów wyższych – bez względu na datę jego wydania. Trybunał zastrzegł jednak, że rozstrzygnięcie zapadłe w tej sprawie nie wyklucza wprowadzenia przez ustawodawcę ograniczenia dostępu do uproszczonego trybu certyfikowania instalatorów odnawialnych źródeł energii, które bazowałoby na terminie wydania dyplomu ukończenia właściwych studiów wyższych, pod warunkiem że nie przybierze ono postaci sztywnego terminu (daty), lecz będzie zrelatywizowane do czasu, jaki upłynął od momentu uzyskania dyplomu do chwili złożenia wniosku o certyfikat.

27 czerwca 2017

zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

29 czerwca 2017

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. poz. 1789), które utraciło moc z dniem 26 maja 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1330 z późn. zm.). W porównaniu z poprzednim stanem prawnym rozszerzono zakres przedmiotowy rozporządzenia w ten sposób, że dotyczy ono prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz badań konserwatorskich także przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa. Nowe przepisy stanowią również, że w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego nie będzie wymagane podanie danych osobowych osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej nadzór inwestorski albo oświadczenia, że osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli roboty budowlane nie będą prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu. Ponadto w zakresie regulacji dotyczącej wydawania pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), oraz napisów dodano przepis nakazujący wskazanie w pozwoleniu terminu usunięcia z zabytku tych elementów.

6 lipca 2017

zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

12 lipca 2017

weszło w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320)

Wydanie rozporządzenia związane jest z nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020 z późn. zm.), którą wdrożono dyrektywy unijne wprowadzające elektronizację zamówień publicznych, w tym obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym. Rozporządzenie określa wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych, a także sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania. W przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 18 października 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które wejdą w życie od dnia 18 kwietnia 2018 r.

14 lipca 2017

zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1377)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

17 lipca 2017

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330)

Rozporządzenie określa nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). W przypadku drzew wysokość stawek opłat będzie uzależniona od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz gatunku lub rodzaju drzewa. Zawarty w załączniku do rozporządzenia wykaz gatunków i rodzajów drzew zawiera podział na cztery grupy, uwzględniające szybkość przyrostów pnia na grubość. Opłaty będą zróżnicowane w zależności od dwóch kategorii wielkości obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm – do 100 cm i od 101 cm. W przypadku krzewów stawki opłat będą zależeć od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku oraz gatunku lub rodzaju krzewu. Niniejsze rozporządzenie jest konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) dokonanej ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074)

zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1382)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

21 lipca 2017

zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1 sierpnia 2017

weszła w życie

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1381)

Nowelizacja ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1377) polega na rozszerzeniu zastosowania tej ustawy do realizacji inwestycji w zakresie stacji radarów meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), wraz z obiektami związanymi funkcjonalnie z tymi urządzeniami. W związku z tym dodano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, do ustawowego katalogu inwestorów.

3 sierpnia 2017

weszło w życie 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1476)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 316 z późn. zm.). Zmiany dotyczą obowiązujących kryteriów naboru wniosków składanych przez zarządców dróg gminnych i powiatowych. Wprowadzono kryterium dochodowe oraz kryterium zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości. Wprowadzono także nowe zasady punktacji w ramach poszczególnych kryteriów. Nowelizacja związana jest z realizacją rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”

4 sierpnia 2017

zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1498)
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

 12 sierpnia 2017

weszła w życie

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442)

Ustawa stanowi realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego. Nowelizacja wprowadziła do ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 79) istotną dla inwestorów zmianę dotyczącą dopuszczenia możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie także na budowę spółdzielczych mieszkań lokatorskich (dotychczas finansowe wsparcie dotyczyło tylko lokali na wynajem).

 

Początek strony