All for Joomla All for Webmasters

Kalendarium prawne - maj, czerwiec 2017

KALENDARIUM PRAWNE - maj, czerwiec 2017

  

26.05.2017  zostało ogłoszone 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

 

30.05.2017 zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1040)           

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

  

31.05.2017 weszły w życie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 951)
Rozporządzenie określa kwotę wartości umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w wysokości 21 813 853 zł.       
 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U.
z 2017 r. poz. 953)    

Rozporządzenie określa m.in. standard obiektów, w których znajdują się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie.


zostały ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056)         

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1057)     

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

 

01.06.2017  weszła w życie ustawa

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933)   
Ustawa, nowelizując 11 ustaw, wprowadza wiele regulacji prawnych mających na celu wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) zmodyfikowano określoną w art. 6471 zasadę odpowiedzialności inwestora w procesie budowlanym.

W myśl nowych przepisów inwestor będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, pod warunkiem że wykonawca lub podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych dokonają zgłoszenia inwestorowi szczegółowego przedmiotu robót powierzonych podwykonawcy, a inwestor w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia nie złoży podwykonawcy i wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania robót przez podwykonawcę. Zarówno zgłoszenie, jak i sprzeciw, o których mowa w przepisie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenie inwestorowi wykonywanych przez podwykonawcę robót nie będzie wymagane, w przypadku gdy inwestor i wykonawca określą w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. W kwestii odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia przyjęto, że inwestor ponosi ją w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. Powyższe regulacje dotyczące podwykonawców będą miały odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) wprowadzono przepisy o Rejestrze Należności Publicznoprawnych, który ma umożliwić przedsiębiorcom weryfikację wiarygodności kontrahentów. Rejestr, który zacznie działać od dnia 1 stycznia 2018 r., będzie gromadził informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego, takich jak należności z tytułu zobowiązań podatkowych, ceł, grzywien, kar administracyjnych. Będzie on zawierał dane dotyczące m.in.: zobowiązanego, oznaczenia wierzyciela, wysokości należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności. Ujawnieniu będą podlegały należności pieniężne w łącznej wysokości nie niższej niż 5000 zł. Informacje zawarte w rejestrze będą udostępniane podmiotom zainteresowanym bezpłatnie, za pośrednictwem portalu podatkowego, po uwierzytelnieniu, w sposób określony w ustawie.         
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.) wprowadzono zmiany usprawniające działalność biur informacji gospodarczych. Poszerzony został zakres danych dostępnych za pośrednictwem biur o informacje dotyczące zaległości w zapłacie należności o charakterze publicznoprawnym oraz informacje w sprawie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Z bazy biur będzie się można dowiedzieć także o zobowiązaniach uznanych za przedawnione. Biura będą miały obowiązek wzajemnego przekazywania między sobą danych o poszczególnych zobowiązaniach przedsiębiorcy. Wystarczy, że klient biura złoży jeden wniosek o ujawnienie informacji na temat interesującego go przedsiębiorcy do dowolnego wybranego biura i na jego podstawie otrzyma kompletną informację gospodarczą z rejestrów kilku biur. Nowe przepisy przyznają także biurom kompetencje do dokonywania analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem, oceniającej zdolność do terminowego wywiązania się ze zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy.


Do istotnych zmian wprowadzonych ustawą nowelizacyjną w innych ustawach należy zaliczyć:
– dopuszczenie możliwości zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w sprawie spornej należności cywilnoprawnej (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);    
– podwyższenie progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych
w postępowaniu uproszczonym z 10 000 zł do 20 000 zł oraz zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.);    
– zmiany dotyczące postępowania grupowego (ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r.
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz.U. z 2010 r. poz. 44).

 

02.06.2017  zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)    

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

03.06.2017 weszła w życie ustawa

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (Dz.U. z 2017 r. poz. 990)
Ustawa określa niektóre warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa, oraz źródła finansowania tych inwestycji. Inwestorem realizującym inwestycje jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 

09.06.2017  weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1017)     
Rozporządzenie określa wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. ogłoszenia o koncesji, wstępnego ogłoszenia informacyjnego, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji, ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji, ogłoszenia o zmianie umowy koncesji. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 311).

  

zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1122)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

  

14.06.2017 zostało ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1148)  

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

17.06.2017  weszła w życie 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074)

Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) zaostrza wymagania dotyczące wycinki drzew. Przede wszystkim zmieniono zasady usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W myśl nowych przepisów właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Organ będzie miał 21 dni na dokonanie oględzin drzewa i jeżeli w terminie kolejnych 14 dni od dnia oględzin nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji administracyjnej, oznaczać to będzie tzw. milczącą zgodę na usunięcie drzewa. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, jego usunięcie będzie możliwe dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Natomiast w sytuacji gdy w ciągu 5 lat od dokonania oględzin właściciel wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę mającą związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Ponadto ustawa uchyla przepis przyznający radzie gminy kompetencje do rozszerzania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, zawartego w ustawie katalogu zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, oraz przepisy uprawniające ten organ, także w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, do określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określenia katalogu zwolnień z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. Nowelizacja zobowiązała ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, różnicując je ze względu na rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów oraz obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku. Dopóki nie zostanie wydane takie rozporządzenie, do ustalania opłat będą miały zastosowanie maksymalne stawki.

 

20.06.2017 weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1084)
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepła lub jego wytwarzaniem i sprzedażą odbiorcom końcowym będzie zobowiązane do zakupu ciepła z OZE w pierwszej kolejności przed zakupem ciepła z innych źródeł, niebędących instalacjami. Określono szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu ciepła wytworzonego w instalacjach. Rozporządzenie zawiera także regulacje dotyczące warunków przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczych, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania tych instalacji. Przyłączenie instalacji do sieci wymagać będzie wydania warunków przyłączenia instalacji do sieci. Będą one wydawane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Została podjęta

Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023
(z perspektywą do 2025 r.)"           

Rząd zwiększył ze 107 do 135 mld zł limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych. Podniesienie limitu związane jest z koniecznością realizacji na terenie wschodniej Polski brakujących odcinków międzynarodowego szlaku Via Carpatia – korytarza transportowego, który ma stanowić nowe połączenie Europy Północnej i Południowej. Uchwała zobowiązuje także Ministra Infastruktury i Budownictwa do opracowania odrębnego programu wieloletniego zapewniającego dostosowanie dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś.

 

20.06.2017 została podjęta

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. III SZP 2/16
W uchwale Sąd Najwyższy odpowiedział na pytania prawne dotyczące wykładni przepisów art. 2 pkt 5 oraz art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, definiujących odpowiednio pojęcia przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego.

 

W wyniku rozpoznania sprawy SN podjął uchwałę następującej treści:

„1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;

2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości”.

 

 Opracowano na podstawie: www.inzynierbudownictwa.pl

Początek strony