All for Joomla All for Webmasters

Kodeks urbanistyczno-budowlany w tym roku w Sejmie

– Zakończyliśmy konsultacje publiczne projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Prezentujemy rozstrzygnięcia dotyczące opinii nadesłanych i przekazanych podczas regionalnych spotkań – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury, które odbyło się 8 lutego 2017 r. w ramach targów BUDMA 2017 w Poznaniu.

Dyskusję podsumowującą ubiegłoroczne konsultacje projektu kodeksu zapowiedział podczas otwarcia targów BUDMA minister Andrzej Adamczyk. Przypomniał, że kodeks jest oczekiwany przez branżę i samorządy.

- Budownictwo jest jednym z priorytetów rządu. Decyzja o przygotowaniu projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który jest już po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom samorządów – mówił minister Andrzej Adamczyk.

Projekt jest już po pogłębionych, ponad trzymiesięcznych konsultacjach publicznych. Podczas prezentacji i dyskusji branżowej w ramach I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury wiceminister Tomasz Żuchowski przypomniał harmonogram najbliższych prac nad kodeksem i najważniejsze złożenia projektu. Zapowiedział, że MIB opublikuje nową wersję kodeksu jeszcze w pierwszym kwartale br., zaś w kwietniu - przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych.

- W lipcu chcemy skierować wszystkie projekty aktów prawnych do Sejmu RP – podsumował T. Żuchowski.

W nowej redakcji kodeksu elastyczne inwestowanie mają zapewnić obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). O wprowadzenie rozwiązania uelastyczniającego procedury apelowało podczas konsultacji społecznych kodeksu wiele środowisk. OZI mają umożliwić realizowanie dużych przedsięwzięć, wymagających koordynacji prac na etapie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz wznoszenia inwestycji.

– Takie obszary są niezbędne, żeby mieć dziś szerszą możliwość inwestowania. Dzięki nim nie trzeba będzie już zmieniać całego planu w sytuacji, gdy pojawi się inwestor. Samorządy będą elastyczne – mówił wiceminister T. Żuchowski.

Grunty zabezpieczone w planach jako OZI mają czekać na firmy czy ich konsorcja, z którymi następnie zawierane mają być umowy urbanistyczne. Na ich mocy obszary zintegrowanego inwestowania mają być zabudowywane – szybciej i prościej niż w normalnym trybie i pod konkretne potrzeby zainteresowanego budową biznesu. Będą to więc swego rodzaju quasi-specjalne strefy ekonomiczne.

Nowa wersja kodeksu zmodyfikuje również zasadę, zgodnie z którą stroną w postępowaniach dotyczących zgody inwestycyjnej na terenie posiadającym plan jest wyłącznie inwestor. Zgodnie z obecnymi założeniami stroną postępowania na terenach zaplanowanych będzie tylko inwestor, gdy planowana budowa będzie dotyczyć najprostszych inwestycji (np. budynku gospodarczego do 35 m2). Bezpośredni sąsiedzi będą natomiast stroną postępowania zawsze wtedy, gdy za ich płotem wznoszone będą większe inwestycje, np. budynki wielorodzinne.

Ministerstwo chce też przywrócić zawód urbanisty. Kilka lat temu został on zderegulowany, a samorząd rozwiązany.

– Problem smogu oraz zabudowywania korytarzy powietrznych w miastach, dzięki którym w wielkich aglomeracjach odbywa się przepływ powietrza, pokazuje, jak bardzo brakuje dobrych urbanistów. Trzeba to zmienić. Miejscowe plany i decyzje powinny opracowywać osoby o odpowiedniej wiedzy – uważa wiceminister Tomasz Żuchowski.

Przedstawiając projekt T. Żuchowski podkreślił, że prawo zabudowy nie jest elementem prawa własności. Wolność budowlana jest rozumiana w kodeksie w taki sposób, że każdy może realizować inwestycję zgodnie z przepisami miejscowymi, z poszanowaniem interesów osób trzecich. Inwestowanie poza planem miejscowym wypełnia luki w zabudowie. Kodeks wprowadza uczciwe, przewidywalne zasady finansowania urbanizacji i dostosowanie procedur do "ciężaru gatunkowego" inwestycji. Inwestycje publiczne otrzymają w kodeksie zachowanie dotychczasowej sprawności, przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i społeczności lokalnych.

Forum Architektury i Budownictwa

Prezentacja kodeksu odbywa się w ramach towarzyszącego targom BUDMA I Forum Architektury i Budownictwa, zorganizowanego z inicjatywy MIB. Pomysłodawcą spotkania, jak i tematów, które zostaną w jego trakcie poruszone, jest wiceminister Tomasz Żuchowski. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe konsultacje publiczne projektu, obejmujące wysłanie do 210 podmiotów pisemnej informacji o projekcie wraz z zaproszeniem do składania uwag, a także ponad 20 spotkań konsultacyjnych, w tym otwartych spotkań w miastach wojewódzkich, w których uczestniczyło ok. 3 400 osób.

Podczas prezentacji omówiono nowe rozwiązania kodeksowe i zasadnicze zmiany wprowadzone do kodeksu w wyniku analiz zgłoszonych uwag. Zapowiedziano także konsultowanie propozycji rozwiązań dotyczących kwestii przejściowych, to jest "drogi dojścia" od obecnego stanu prawnego i faktycznego do stanu docelowego określonego przepisami kodeksu. Konsultacje ustawy wprowadzającej odbędą się także w formie regionalnych spotkań. Wiceminister T. Żuchowski podkreślił, że projekt kodeksu trafi do parlamentu łącznie z projektem ustawy wprowadzającej i przygotowanymi projektami podstawowych aktów wykonawczych. Może to nastąpić w lipcu 2017 r.


Głównymi celami kodeksu są:

  • skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli;
  • przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości;
  • efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Prezentacja wystąpienia ministra Żuchowskiego na I Forum Gospodarczym Budownictwa i Architektury podczas targów BUDMA 2017.

 

Źródło informacji: http://mib.gov.pl/

Początek strony