All for Joomla All for Webmasters

Zamówienia publiczne - KOMUNIKAT

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Art. 59 dyrektywy 2014/24/UE oraz odpowiednio art. 80 dyrektywy 2014/25/UE nakładają na zamawiających obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).           
Stosownie do Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
 od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia. Formularz ten ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.  

Zgodnie z zapowiedziami, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych, w celu ułatwienia - zarówno wykonawcom, jak
i zamawiającym - korzystania z tego formularza, Urząd Zamówień Publicznych opracował wstępną wersję Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Instrukcja ta zawiera część wstępną zawierającą podstawowe informacje dotyczące dokumentu JEDZ oraz część zasadniczą zawierającą wytyczne dotyczące wypełniania poszczególnych pól zestawienia tabelarycznego formularza JEDZ.           
Instrukcja ta będzie podlegała aktualizacji w celu dostosowania jej treści do ostatecznego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do porządku krajowego dyrektywy.      

więcej informacji: www.uzp.gov.pl

Informacja zaczerpnięta z portalu:www.bzg.pl

Początek strony