All for Joomla All for Webmasters

Informacja o aktualizacji aktów prawnych w ostatnich miesiącach

16.03.2016 -  zostało  ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r.  poz. 353)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

23.03.2016  - weszło w życie  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz. 377)

Rozporządzenie znosi Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, która została utworzona w celu opracowania projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego obejmującego przepisy w zakresie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Jednocześnie zostało uchylone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r.  w  sprawie  utworzenia,  organizacji  i  trybu  działania  Komisji  Kodyfikacyjnej  Prawa Budowlanego  (Dz.U.  poz. 856 z późn. zm.). Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, działania te stanowią konsekwencję odwołania przewodniczącego Komisji, zastępcy przewodniczącego Komisji i członków Komisji, które nastąpiło

w dniu 13 stycznia 2016 r. Dalsze prace legislacyjne dotyczące materii, którą dotychczas zajmowała się Komisja, będą prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 

Informacja z portalu „Inżynierowie budownictwa” , www.ib.org.pl      20 maj 2016r

Początek strony