All for Joomla All for Webmasters

13-05-2016 mała nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Sejm przyjął dziś tzw. małą nowelizację Prawa zamówień publicznych. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę oraz stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ogranicza stosowanie kryterium ceny – teraz będzie ono mogło stanowić najwyżej 60 proc. wagi.

Przepisy wdrażają do naszego porządku prawnego unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE. Miały być znowelizowane do 18 kwietnia br. Poza wynikającymi z wykonywaniem przepisów unijnych, włączono do niej także dodatkowe regulacje. 
Zgodnie z uchwalonymi przepisami, przy realizacji zamówień publicznych, tam gdzie będą spełnione przesłanki wynikające z Kodeksu pracy, będzie obowiązek zatrudniania w oparciu o umowę o pracę. 

Ustaw uelastycznia i upraszcza procedury udzielania zamówień publicznych. Ułatwia także udzielanie zamówień w częściach. Zakłada odformalizowanie przetargów. Wprowadza zasadę, według której inwestor będzie mógł żądać dokumentów tylko od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

W zakresie kryteriów wyboru ofert, zakłada ograniczenie ceny na rzecz aspektów pozacenowych. Przy wyborze oferty cena będzie mogła teraz stanowić najwyżej 60 proc. wagi, zamawiający powinni natomiast uwzględniać kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe czy też aspekty innowacyjne. Powinni także uwzględniać koszty cyklu życia produktu – chodzi o koszty związane z nabyciem, utrzymaniem i eksploatacją produktu. 

W ustawie przewidziano nowy tryb udzielania zamówień publicznych – partnerstwo innowacyjne. Ten tryb ma pomóc we wdrażaniu innowacji, między innymi dzięki możliwości zamawiania nieistniejących jeszcze technologii. 

Sporo kontrowersji podczas procedowania nad nowelizacją wzbudziły regulacje dotyczące zamówień in-house. Umożliwiają one zlecanie, z pominięciem procedur zamówień publicznych, realizacji zadań podmiotom podlegającym zamawiającym, w tym spółkom utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, jeśli ich działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach. Tych zmian najbardziej obawiają się przedsiębiorstwa związane z gospodarką odpadami. 

Uchwalone dziś przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawą zajmie się Senat. 

źródło: RynekInfrastruktury.pl 

Początek strony