All for Joomla All for Webmasters

KALENDARIUM PRAWNE – WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2017

02.09. 2017

weszło w życie      

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1674)

 
Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 399), które utraciło moc z dniem 26 maja 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1330, z późn. zm.). W porównaniu z poprzednim stanem prawnym zmiana polega na rozszerzeniu zakresu regulacji o dotacje na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa. Nowością jest także możliwość złożenia wniosku o udzielenie dotacji do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z pominięciem określonych w rozporządzeniu terminów, w przypadku gdy prace przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prace przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Kolejną zmianą jest zmodyfikowanie zakresu elementów umowy o udzielenie dotacji oraz określenie dokumentów, jakie wnioskodawca musi przekazać organowi udzielającemu dotacji, służących jej rozliczeniu.

                    


06.09. 2017
weszło
w życie


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1702)

 
Rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 839) polegającą na czasowym, tj. do dnia 30 listopada 2017 r., obniżeniu stawki podatku VAT do wysokości 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów materiałów budowlanych poszkodowanym w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. Obniżona stawka podatku ma zastosowanie w przypadku darowizn na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów, posiadających prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), w której powstała szkoda i która jest położona na terenie gminy określonej w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1547). Warunkiem zastosowania obniżonej stawki jest zawarcie pisemnej umowy między darczyńcą a poszkodowanym oraz posiadanie przez darczyńcę stosownych dokumentów, określonych w przepisach.

20.09. 2017
ogłoszono


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 875)

 
Obwieszczenie określa górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska oraz jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 r.


29.09. 2017
weszło
w życie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1737)

 
Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące przyznawania pomocy finansowej na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, kształtowania przestrzeni publicznej oraz odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne. Odnosi się to do inwestycji realizowanych na obszarze należącym do gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, oraz gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców. Beneficjentami pomocy mogą być gmina oraz instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

01.10. 2017
weszło
w życie


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)

 
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Kotły te będą musiały spełniać graniczne wartości emisji określone w załączniku do rozporządzenia, które są zgodne z normą PN-EN 303-5:2012. Zgodnie z przepisami kotły zasilane paliwem w sposób ręczny nie będą mogły emitować więcej niż 60 mg pyłu na metr sześcienny, natomiast zasilane automatycznie nie więcej niż 40 mg pyłu na metr sześcienny. Ponadto rozporządzenie zakazuje stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego. Z zakresu regulacji niniejszego aktu prawnego zostały wyłączone kotły wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej, kotły przeznaczone do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze, kotły kogeneracyjne na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej oraz kotły na biomasę niedrzewną rozumianą jako biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów.
W przypadku kotłów wyprodukowanych a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. nowe przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Początek strony